$type=ticker$cols=4

$type=grid$count=3$m=0$sn=0$rm=0$show=home

Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές$type=carousel$count=9$cols=3$cate=0$show=home

Ο Στ. Αραχωβίτης στην εκδήλωση της Ευρωομάδας της Αριστεράς

«Συγκροτώντας ένα μανιφέστο για μία πράσινη και δίκαιη Κοινή Αγρoτική Πολιτική»: «Η Ευρώπη, ως «Γηραιά ήπειρος» έχει συγκεκριμένα χ...


«Συγκροτώντας ένα μανιφέστο για μία πράσινη και δίκαιη Κοινή Αγρoτική Πολιτική»:
«Η Ευρώπη, ως «Γηραιά ήπειρος» έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά πρωτογενούς παραγωγής που την διαφοροποιούν από τις υπόλοιπες ηπείρους. Τα βασικότερα είναι τα εξής:

 ο κλήρος είναι πολυτεμαχισμένος και μικρός κατά κεφαλήν,
 η μειονεκτικότητα και η ορεινότητα είναι κύρια στοιχεία του τοπίου και ανάγλυφου
 αποτελείται από σημαντικούς θύλακες βιοποικιλότητας σε φυτικά και ζωικά είδη
 η Ευρώπη είναι εκτός από «κιβωτός της γνώσης» και κέντρο ανάπτυξης των επιστημών, συμπεριλαμβανόμενης της γεωργικής έρευνας.
Για τους παραπάνω λόγους, η ευρωπαϊκή Γεωργία είναι, και πρέπει να είναι, «ακριβή- expensive».
Η συζήτηση για την Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική θα πρέπει λοιπόν να λαμβάνει υπ’ όψη της τις πιο πάνω ιδιαιτερότητες. Τα κράτη-μέλη οφείλουν να συνομολογήσουν και να κατευθύνουν τις επιλογές τους με βάση:

 Τη στήριξη των παραγωγών ώστε να μπορούν να συνεχίσουν την παραγωγική διαδικασία στις ιδιαίτερες συνθήκες της Ευρώπης, ενσωματώνοντας την αναπτυσσόμενη έρευνα και νέα τεχνολογία. Να παράγουν ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα με χαρακτήρα και ονομασία προέλευσης τα οποία θα διατίθενται στην εγχώρια –ευρωπαϊκή– αγορά μέσω βραχέων αλυσίδων.
 Τη στήριξη των Ευρωπαίων καταναλωτών ώστε να εξασφαλίζεται το δικαίωμα της ποιοτικής διατροφής.
 Την ενθάρρυνση των Ευρωπαίων καταναλωτών στην υιοθέτηση ποιοτικών και περιβαλλοντικά φιλικών διατροφικών συνηθειών.
 Την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής που πλέον απειλεί την ευρωπαϊκή Γεωργία.
 Την στήριξη ιδιαίτερα, των μικρών παραγωγών προκειμένου να εξασφαλίζουν ένα ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα που να τους επιτρέπει την παραμονή τους στην Ύπαιθρο και την συνέχιση της παραγωγής.

Τα τελευταία 20 χρόνια η ίδια η ΕΕ επέλεξε την μετακίνηση από την στήριξη της αγροτικής παραγωγής στις υπηρεσίες. Παράλληλα, ο προϋπολογισμός για τη γεωργία εκτός από 2 μόνο έτη της εισόδου των 10 νέων Κ-Μ (2005-2006) μειώνεται. Η μείωση είναι ακόμη μεγαλύτερη τις δύο τελευταίες προγραμματικές περιόδους παρόλο που τα ΚΜ αυξάνονται ακόμη παραπάνω. Από το 2008 βρίσκεται σταθερά κάτω από 60 δις ευρώ ενώ από το 2016 και έως το 2020 η μείωση είναι ακόμη μεγαλύτερη, φτάνοντας το 2020 ο προϋπολογισμός να είναι κάτω από τα 55 δισ. ευρώ.

Με αφορμή και την συζήτηση που έχει ήδη ανοίξει για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης, είναι απαράδεκτο ο συνολικός προϋπολογισμός να είναι λιγότερος του 1% του ΑΕΠ.
Απαιτείται λοιπόν αύξηση του Ευρωπαϊκού προϋπολογισμού για τη Γεωργία. Μόνον έτσι είναι εφικτός ο σχεδιασμός και υλοποίηση Ευρωπαϊκών πολιτικών στην κατεύθυνση της στήριξης εισοδήματος, τη διατήρηση και αύξηση της παραγωγής, τη προστασία περιβάλλοντος και των καταναλωτών και την αντιμετώπιση των κινδύνων της κλιματικής αλλαγής.

Ο οικολογικός προσανατολισμός της τρέχουσας ΚΑΠ -το γνωστό πρασίνισμα -αμφισβητείται ως προς την αποτελεσματικότητά του στο περιβάλλον και επιπλέον το σύστημα των ενισχύσεων αυτών κατέστη πολυπλοκότερο. Προτείνουμε λοιπόν την αντικατάσταση του από ενισχύσεις που θα στοχεύουν στην θωράκιση της Ευρωπαϊκής Γεωργίας απέναντι στην συντελούμενη κλιματική αλλαγή. Για τον Νότο δε, επιτρέψτε μου να πω ότι, εν πολλοίς το προσδοκώμενο περιβαλλοντικό αποτέλεσμα επιτυγχάνεται από την ίδια τη φύση του διαμορφωμένου αγροτικού τοπίου και λόγω ακριβώς της διαμορφωμένης πολυπλοκότητας και χαμηλής έντασης εκμετάλλευση των φυσικών πόρων. Έτσι, οι περιορισμοί και οι δεσμεύσεις και η εφαρμογή του πλαισίου μπορεί να αποτελεί συγκριτικά ακόμη μεγαλύτερο-αν όχι άσκοπο -διοικητικό φορτίο. Ενώ αντίθετα, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής επηρεάζουν έντονα τον Νότο της Ευρώπης και η προτεινόμενη στροφή στην θωράκιση απέναντι στην κλιματική αλλαγή είναι αναγκαία.

Η θωράκιση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει δράσεις τόσο προσαρμογής των συστημάτων καλλιεργειών όσο και αντιμετώπισης των επιπτώσεων ακραίων καιρικών φαινομένων.
Το φαινόμενο όπου το 20% των μεγαλύτερων εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ συγκεντρώνει το 80% των άμεσων ενισχύσεων θα πρέπει να ανατραπεί. Η θεσμοθέτηση του capping ήταν ένα μέτρο προς τη σωστή κατεύθυνση αλλά ανεπαρκές. Απαιτείται λοιπόν επέκταση του capping και η θεσμική αναδιανομή υπέρ των μικρών και νέων παραγωγών.

Η ενσωμάτωση της αναπτυσσόμενης έρευνας και νέας τεχνολογίας θα πρέπει να σχεδιαστεί έτσι ώστε να αυξάνει την παραγωγικότητα της γεωργίας ενώ ταυτόχρονα να φροντίζει για την αειφορική εκμετάλλευση των πόρων με περιβαλλοντικούς αλλά κυρίως στόχους αποτροπής των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Οι αντικειμενικές όμως διαφορές στις δυνατότητες ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών σε συνδυασμό με τις προτεραιότητες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, θα πρέπει να αποτυπωθούν με σαφήνεια στο σχεδιασμό των πολιτικών ούτως ώστε αυτές να είναι πραγματικά εφαρμόσιμες και αποτελεσματικές.

Η Κοινή αγροτική πολιτική για την παραγωγή ποιοτικών και ασφαλών προϊόντων με χαρακτήρα και ονομασία προέλευσης τα οποία θα διατίθενται στην εγχώρια –ευρωπαϊκή– αγορά μέσω βραχέων αλυσίδων θα πρέπει να στοχεύει πρωταρχικά στην ενίσχυση της θέσης του Ευρωπαίου παραγωγού στην αλυσίδα παραγωγής και την επίτευξη δίκαιων τιμών προϊόντων για τους γεωργούς αλλά και για τους καταναλωτές.

Το γεγονός ότι δεν υφίστανται ολοκληρωμένες πολιτικές στήριξης των Ευρωπαίων καταναλωτών όταν επιλέγουν ποιοτικά και φιλοπεριβαλλοντικά πρότυπα και συνήθειες αποτελεί μια διαρκή τροχοπέδη για τις πολιτικές που έχει αναπτύξει η ΕΕ και τις διατιθέμενες ενισχύσεις για την παραγωγή τέτοιων προϊόντων. Αναφερόμαστε δηλαδή σε μια νέα μορφή στήριξης του προϊόντος, επιβράβευσης του καταναλωτή και προστασίας της ευρωπαϊκής Γεωργίας.
Επιπλέον,δεν είναι δυνατόν η ίδια η ΕΕ να αντιπαλεύεται και να αποδομεί στο διεθνές πεδίο τα καθεστώτα που στήριξε και διαμόρφωσε επί δεκαετίες τορπιλίζοντας ναυαρχίδες των προϊόντων ΠΟΠ. Η έλλειψη συνέπειας από την ΕΕ ως προς την στήριξη των ποιοτικών τροφίμων θα πρέπει να σταματήσει και να θωρακιστούν οι διασφαλίσεις και το ίδιο επίπεδο προστασίας και στις διεθνείς συμφωνίες.

Εστιάζοντας τέλος και στην κριτική των σεναρίων που έχουν αναδειχθεί, σαν αριστεροί, προκρίνουμε το «Κάνοντας περισσότερα μαζί» με μεγαλύτερο προϋπολογισμό, μεγαλύτερη χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων και εγγυήσεων αλλά και αναδιανομή υπέρ των μικρών και νέων παραγωγών.
Οραματιζόμαστε μια Ευρώπη νησίδα ποιότητας και βιοποικιλότητας. Μια Ευρώπη χωρίς γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς που διαταράσσουν – ανεπίστρεπτα και βίαια – το πλανητικό οικοσύστημα.

Οραματιζόμαστε μια Ευρώπη που όλοι οι καταναλωτές θα μπορούν να απολαμβάνουν υψηλής ποιοτικής αξίας προϊόντα, έξω από τις λογικές της λιτότητας και των εισοδημάτων απλής επιβίωσης.
Εισηγούμαστε δηλαδή την επανεισαγωγή της ιδέας του προστατευτισμού της ευρωπαϊκής Γεωργίας, προκειμένου να επιτευχθούν τα εξής:
 να αυξηθεί ο ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός για την Γεωργία
 να έχουμε ουσιαστική στήριξη της παραγωγής ποιοτικών και ασφαλών τροφίμων
 να διαφυλαχτεί η βιοποικιλότητα της Ευρώπης
 να θωρακιστεί η γεωργία απέναντι στη κλιματική αλλαγή
 να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή της υπαίθρου
 και να καταργηθεί το μοντέλο της σκληρής δημοσιονομικής πειθαρχίας».

COMMENTS

Όνομα

ΑΓΡΟΤΙΚΑ,79,ΑΘΛΗΤΙΚΑ,71,ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ,3,ΑΡΓΟ,1,ΑΡΓΟΛΙΔΑ,2951,ΑΡΓΟΣ,832,ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣ,155,ΑΡΚΑΔΙΑ,748,ΑΤΑΞΙΝΟΜΗΤΑ,9,ΑΧΑΙΑ,64,ΑΧΑΪΑ,124,ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ,4,ΓΑΛΑΤΑΣ-ΠΟΡΟΣ,8,Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές,17,ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ,1,ΕΘΝΙΚΑ,4,ΕΙΔΗΣΕΙΣ,56,ΕΙΚΟΝΕΣ,1,ΕΛΛΑΔΑ,452,ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ,119,ΕΠΙΣΤΗΜΗ,7,ΕΡΜΙΟΝΗ,22,ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ,248,ΕΥΡΩΠΗ,11,ΗΛΕΙΑ,56,ΚΑΙΡΟΣ,4,ΚΑΛΑΜΑΤΑ,4,ΚΟΙΝΩΝΙΑ,350,ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ-ΘΑΛ. ΣΠΟΡ,1,ΚΟΡΙΝΘΙΑ,246,ΚΟΡΙΝΘΟΣ,289,ΚΟΡΙΝΘΟΣ.ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ,3,ΚΟΣΜΟΣ,56,ΚΥΠΡΟΣ,2,ΛΑΚΩΝΙΑ,532,ΛΑΚΩΝΙΑ.ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ,4,ΜΕΘΑΝΑ,2,ΜΕΣΣΗΝΙΑ,658,ΜΕΣΣΗΝΙΑ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ,8,ΜΕΣΣΗΝΝΙΑ,4,ΜΠΑΣΚΕΤ-ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ,3,ΝΑΥΠΛΙΟ,1194,ΝΑΥΠΛΙΟ.ΑΡΓΟΛΙΔΑ,1,ΝΑΥΠΛΙΟ<ΑΡΓΟΛΙΔΑ,1,ΝΑΥΠΛΛΙΟ,1,ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,529,ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,87,ΠΑΙΔΕΙΑ,1,ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ,171,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ,28,ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ,66,ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,217,ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ,11,ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ,1,ΠΟΛΙΤΙΗ,2,ΠΟΛΙΤΙΚΗ,555,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ,1,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ,590,Πόλο,1,ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ,110,ΣΠΕΤΣΕΣ,7,ΣΠΟΡ,8,Στίβος,6,ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥΣ,3,ΤΕΛΕΥΑΤΑΙΑ ΝΕΑ,1,ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ,9,ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ,21,ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ,3985,ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ,7,ΤΕΛΥΤΑΙΑ ΝΕΑ,12,ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ,62,ΤΡΙΠΟΛΗ,8,ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ,7,ΥΓΕΙΑ,36,ΥΔΡΑ,57,ΧΑΝΤΜΠΟΛ,1,AUTO-MOTO,15,AXAIA,5,Superleague,1,VIDEO,37,
ltr
item
Arena News: Ο Στ. Αραχωβίτης στην εκδήλωση της Ευρωομάδας της Αριστεράς
Ο Στ. Αραχωβίτης στην εκδήλωση της Ευρωομάδας της Αριστεράς
https://3.bp.blogspot.com/-PtsOSHW6JE0/Wli0yu5UDII/AAAAAAAAauY/CQaLydZE8ywiIt4kFNxc56e_Cry0g4HQwCLcBGAs/s640/26229450_1760643237331534_4042761272454081857_n.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-PtsOSHW6JE0/Wli0yu5UDII/AAAAAAAAauY/CQaLydZE8ywiIt4kFNxc56e_Cry0g4HQwCLcBGAs/s72-c/26229450_1760643237331534_4042761272454081857_n.jpg
Arena News
http://www.arenanews.gr/2018/01/blog-post_12.html
http://www.arenanews.gr/
http://www.arenanews.gr/
http://www.arenanews.gr/2018/01/blog-post_12.html
true
4269035019219870889
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Διαβάστε περισσότερα. ... Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy