$type=ticker$cols=4

$type=grid$count=3$m=0$sn=0$rm=0$show=home

Απάντηση Δημάρχου Σπάρτης, στο Ινστιστούτο Σπάρτης γιά το ΞΕΝΙΑ

 Το ΞΕΝΙΑ Σπάρτης έχει ενταχθεί από 26-5-2017 στο ΕΣΠΑ (Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ)» Με έκπληξη λάβαμε την από 15-1-2018 επιστολή σας, που αφ...

 Το ΞΕΝΙΑ Σπάρτης έχει ενταχθεί από 26-5-2017 στο ΕΣΠΑ (Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ)»
Με έκπληξη λάβαμε την από 15-1-2018 επιστολή σας, που αφορά την αποκατάσταση και αξιοποίηση του κτιρίου ΞΕΝΙΑ στη Σπάρτη, με την ενημέρωση σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής πρότασης για ένταξη του έργου σε Πρόσκληση του Επιχ. Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία».
Εκτιμώντας την ενεργή δραστηριότητά σας, το ενδιαφέρον που έχετε επιδείξει και στο παρελθόν και την εκ του σύνεγγυς παρακολούθηση των τοπικών θεμάτων, θεωρούσαμε ότι θα είχατε παρακολουθήσει στενά την πορεία επίλυσης ενός διαχρονικού ζητήματος που αφορά και ενδιαφέρει όλους μας, όπως είναι η αποκατάσταση και αξιοποίηση του Ξενία Σπάρτης.
Ο Δήμος Σπάρτης έχει αναλάβει ήδη σχετική πρωτοβουλία για χρηματοδότηση του έργου, η οποία έχει μάλιστα ευοδωθεί, αναγνωρίζοντας τη δεσπόζουσα σημασία του ΞΕΝΙΑ για την πόλη της Σπάρτης, το γεγονός ότι αποτελεί κτιριακό απόθεμα σημαντικής αρχιτεκτονικής αξίας και πολιτιστικού ενδιαφέροντος για το Δήμο, την ανάγκη παρεμβάσεων αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του, καθώς και την ανάγκη αξιοποίησης του κτιρίου, ώστε να αποδοθεί εκ νέου σε χρήση για τη στέγαση πολιτιστικών, τουριστικών και διοικητικών δραστηριοτήτων.
Έχουμε προβεί, ύστερα από την αρ. 285/10-8-2016 (ΑΔΑ: 7ΓΥΙΩ1Ν-3ΕΝ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, στην υποβολή της αρ. πρωτ. 23481/11-8-2016 αίτησης χρηματοδότησης του έργου: «Βιοκλιματική αναβάθμιση Ξενία Σπάρτης και μετατροπή σε κέντρο πολιτιστικών, τουριστικών και διοικητικών δραστηριοτήτων», προϋπολογισμού 2.800.000 €, στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», Άξονας Προτεραιότητας 14, ύστερα από την αριθ. πρωτ. οικ 5083/28-4-2016 Πρόσκληση «Παρεμβάσεις Αναβάθμισης και Εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση του Δημόσιου Τουριστικού Κεφαλαίου» της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (κωδικός πρόσκλησης 14.6.33.33.1-3, κωδικός ΟΠΣ 1474, ΑΔΑ: 7T764653O7-ΩA8).
Το έργο αφορά σε παρεμβάσεις στο κτίριο του πρώην ξενοδοχείου ΞΕΝΙΑ του Δήμου Σπάρτης, με αντικείμενο την αποκατάσταση, τη βιοκλιματική αναβάθμιση και την αναδιαρρύθμιση του κτιρίου, ώστε να στεγάσει με ασφάλεια και άνεση το «Κέντρο πολιτιστικών, τουριστικών και διοικητικών δραστηριοτήτων» του Δήμου Σπάρτης. Το κτίριο του πρώην ξενοδοχείου Ξενία βρίσκεται ανατολικά και σε μικρή απόσταση από το κέντρο της πόλης και σε περίοπτη θέση στο λόφο Ξενία Σπάρτης. Πρόκειται για κτίριο μοντέρνας αρχιτεκτονικής, που χαρακτηρίστηκε ως διατηρητέο μνημείο (ΦΕΚ 328/18-11-2016) που κατασκευάστηκε το 1959 σε σχέδια του αρχιτέκτονα Χ. Μπογάτσου και την καθοδήγηση του τότε επικεφαλής του ΕΟΤ μεγάλου Έλληνα αρχιτέκτονα Άρη Κωνσταντινίδη και λειτούργησε για αρκετά χρόνια ως πρότυπη ξενοδοχειακή μονάδα υπό την ευθύνη του ΕΟΤ. Τη δεκαετία του 1980 όμως άρχισε η παρακμή του και ακολούθησε η εγκατάλειψη του. Αποτελεί από το έτος 2012 ιδιοκτησία του Δήμου Σπάρτης.
Ο Δήμος Σπάρτης προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες τόσο για την ωρίμανση της μελέτης, η οποία έχει ολοκληρωθεί και εγκριθεί, όσο και για την εξασφάλιση των απαιτούμενων προϋποθέσεων και αδειοδοτήσεων, ώστε να υπάρχει η αναγκαία ωριμότητα για κατάθεση της αίτησης χρηματοδότησης, εξασφαλίζοντας -μεταξύ άλλων- την απαραίτητη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, (σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.4355/2015) για υποβολή πρότασης και την εκτέλεση συγχρηματοδοτούμενου έργου ΕΣΠΑ 2014-2020 σε μνημεία, όπως είναι το Ξενία.
Με την αρ. πρωτ. οικ.6494/26-5-2017 (ΑΔΑ: 78ΟΨ465ΧΙ8-ΚΞΩ) Απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ έγινε η ένταξη της Πράξης «Βιοκλιματική αναβάθμιση Ξενία Σπάρτης και μετατροπή σε κέντρο πολιτιστικών, τουριστικών και διοικητικών δραστηριοτήτων» με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 2.000.000 €, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».
Υπήρξαν μάλιστα και σχετικά δημοσιεύματα και στα ΜΜΕ και όχι μόνο τα τοπικά. Παραθέτουμε ενδεικτικά μερικούς συνδέσμους:
www.lakonikos.gr -26.5.2017 –«Πρώτο αποφασιστικό βήμα! Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ το Ξενία Σπάρτης» (http://bit.ly/2FLWqU6)
www.spartavoice.gr -26.5.2017 –«Κέντρο πολιτιστικών, τουριστικών και διοικητικών δραστηριοτήτων το ΞΕΝΙΑ Σπάρτης» (http://bit.ly/2B8pe61)
www.athina984.gr -30.6.2017 «Τα εγκαταλειμένα «Ξενία» Σπάρτης και Σάμου αναβαθμίζονται με κονδύλια από το ΕΣΠΑ» (http://bit.ly/2mOs8Iz )
www.monemvasianews.gr -29.5.2017 –«Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ η αποκατάσταση του Ξενία Σπάρτης» (http://bit.ly/2FJfDWF )
Ολοκληρώνονται οι διαδικασίες προκειμένου το έργο να δημοπρατηθεί άμεσα.

Περαιτέρω, σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον που επιδεικνύετε για την ενημέρωση μας για την πρόσκληση ΕΠΑΝΕΚ για «Δημιουργική επανάχρηση δημοτικής ακίνητης περιουσίας», αλλά ο Δήμος μας ήταν ενήμερος για την πρόσκληση και έχει προβεί σε ενέργειες για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης.
Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 5838/740/Α3/13-11-2017 (Κωδικός πρόσκλησης: 083) (ΑΔΑ: 6ΦΔΒ465ΧΙ8-8Ψ2), Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία καλούνται οι Δήμοι ως δυνητικοί δικαιούχοι για την υποβολή προτάσεων έργων, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του εν λόγω Επιχ. Προγράμματος, στη Δράση «Δημιουργική επανάχρηση δημοτικής ακίνητης περιουσίας», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
Κάθε Δήμος δύναται να υποβάλει μια και μοναδική πρόταση χρηματοδότησης, υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις της πρόσκλησης, και με τα απαραίτητα στοιχεία για εξασφάλιση της απαιτούμενης ωριμότητας για υποβολή της πρότασης. Η μέγιστη χρηματοδότηση είναι 2.500.000 ευρώ ανά πρόταση, και έως 100%, ανάλογα με το είδος της αξιοποίησης (κατηγορία παρέμβασης). Η προθεσμία υποβολής προτάσεων-αιτήσεων χρηματοδότησης είναι από την 16/01/2018 (ημερομηνία έναρξης υποβολής) έως την 15/01/2019 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), με ενδεχόμενο η ημερομηνία υποβολής των προτάσεων να λήξει σε χρόνο ενωρίτερο της ανωτέρω προσδιοριζόμενης ημερομηνίας σε περίπτωση εξάντλησης της προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης (δεδομένου ότι έχει επιλεγεί ως τρόπος αξιολόγησης η «Άμεση αξιολόγηση» προτάσεων με βαθμολογούμενα κριτήρια).
Ο Δήμος Σπάρτης, έχοντας επίγνωση των μεγάλων αναγκών αποκατάστασης και ανάδειξης του κτιριακού αποθέματος κτιρίων ιστορικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος που διαθέτει, προκειμένου αυτά να αποκατασταθούν ώστε να αξιοποιηθούν-επαναχρησιμοποιηθούν, διερεύνησε -στο πλαίσιο της πρόσκλησης και των περιορισμών που αυτή θέτει- τη δυνατότητα να υποβάλλει πρόταση ένταξης και χρηματοδότησης έργου.
Διερευνήθηκε το ενδεχόμενο υποβολής πρότασης έργου για ορισμένα ιστορικού ενδιαφέροντος κτίρια, που καλύπτουν ορισμένους βασικούς όρους της πρόσκλησης (επιφάνεια, ιδιοκτησιακό, κλπ). Όπως:
• επισκευή και αποκατάσταση του κτιρίου κληροδοτήματος Δημητρίου Ν. Σπυρόπουλου που βρίσκεται στη Τ.Κ. Καστορείου, ή
• αποκατάσταση του κτιρίου δωρεάς Περγαντή, επί της οδού Ευαγγελιστρίας στη Σπάρτη,
• αποκατάσταση και αξιοποίηση της οικίας Σαλβαρά, που βρίσκεται στο Μυστρά.
Ύστερα από σχετική επικοινωνία και αλληλογραφία με την Ειδ. Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑΝΕΚ διαπιστώθηκε ότι τα δύο πρώτα κτίρια δεν είναι δυστυχώς επιλέξιμα, καθώς δεν είναι σύμφωνα με τις όλες τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης και κατά συνέπεια δεν είναι δυνατόν να υποβληθεί πρόταση χρηματοδότησης για τα έργα αυτά στη συγκεκριμένη πρόσκληση.
Με την αρ. 4/15-1-2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης-αίτησης χρηματοδότησης για το έργο: «Αποκατάσταση -αναστήλωση -συντήρηση -στερέωση -αξιοποίηση οικίας Σαλβαρά», προκειμένου να ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο της Δράσης: «Δημιουργική επανάχρηση δημοτικής ακίνητης περιουσίας» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». Το κτίριο αυτό έχει χαρακτηρισθεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο (ΦΕΚ 30/Β΄/18-1-1985) και έχει παραχωρηθεί από το 2004 από το Υπουργείο Πολιτισμού στον πρώην Δήμο Μυστρά, προκειμένου να δημιουργηθεί και λειτουργήσει σε αυτό «Μουσείου Λαϊκής Τέχνης».

Κλείνοντας θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για το ενδιαφέρον που επιδείξατε για το θέμα και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση

COMMENTS

Όνομα

ΑΓΡΟΤΙΚΑ,79,ΑΘΛΗΤΙΚΑ,72,ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ,6,ΑΡΓΟΛΙΔΑ,3108,ΑΡΓΟΣ,866,ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣ,155,ΑΡΚΑΔΙΑ,753,ΑΤΑΞΙΝΟΜΗΤΑ,9,ΑΧΑΙΑ,64,ΑΧΑΪΑ,124,ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ,4,ΓΑΛΑΤΑΣ-ΠΟΡΟΣ,8,Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές,22,ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ,1,ΕΘΝΙΚΑ,4,ΕΙΔΗΣΕΙΣ,56,ΕΙΚΟΝΕΣ,1,ΕΛΛΑΔΑ,452,ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ,121,ΕΠΙΣΤΗΜΗ,7,ΕΡΜΙΟΝΗ,32,ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ,250,ΕΥΡΩΠΗ,11,ΗΛΕΙΑ,56,ΚΑΙΡΟΣ,4,ΚΑΛΑΜΑΤΑ,4,ΚΟΙΝΩΝΙΑ,360,ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ-ΘΑΛ. ΣΠΟΡ,1,ΚΟΡΙΝΘΙΑ,246,ΚΟΡΙΝΘΟΣ,293,ΚΟΡΙΝΘΟΣ.ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ,3,ΚΟΣΜΟΣ,56,ΚΥΠΡΟΣ,2,ΛΑΚΩΝΙΑ,537,ΛΑΚΩΝΙΑ.ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ,6,ΜΕΘΑΝΑ,2,ΜΕΣΣΗΝΙΑ,662,ΜΕΣΣΗΝΙΑ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ,8,ΜΕΣΣΗΝΝΙΑ,4,ΜΠΑΣΚΕΤ-ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ,3,ΝΑΥΠΛΙΟ,1293,ΝΑΥΠΛΙΟ<ΑΡΓΟΛΙΔΑ,1,ΝΑΥΠΛΛΙΟ,1,ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,529,ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,87,ΠΑΙΔΕΙΑ,1,ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ,176,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ,28,ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ,66,ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,218,ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ,11,ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ,1,ΠΟΛΙΤΙΗ,2,ΠΟΛΙΤΙΚΗ,555,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ,1,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ,592,Πόλο,1,ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ,110,ΣΠΕΤΣΕΣ,7,ΣΠΟΡ,8,Στίβος,6,ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥΣ,3,ΤΕΛΕΥΑΤΑΙΑ ΝΕΑ,1,ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ,11,ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ,22,ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ,4171,ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΝΕΑ,1,ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ,7,ΤΕΛΥΤΑΙΑ ΝΕΑ,12,ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ,62,ΤΡΙΠΟΛΗ,8,ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ,7,ΥΓΕΙΑ,36,ΥΔΡΑ,57,ΧΑΝΤΜΠΟΛ,1,AUTO-MOTO,15,AXAIA,5,Superleague,1,VIDEO,38,
ltr
item
Arena News: Απάντηση Δημάρχου Σπάρτης, στο Ινστιστούτο Σπάρτης γιά το ΞΕΝΙΑ
Απάντηση Δημάρχου Σπάρτης, στο Ινστιστούτο Σπάρτης γιά το ΞΕΝΙΑ
https://4.bp.blogspot.com/-ihWAo3Yj_Gk/Wl84C35IPvI/AAAAAAAAa1A/fcY-TljbVKEwBxA7x20TdMNu_Ow0K4NjQCLcBGAs/s640/2017-06-13_1218_1.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-ihWAo3Yj_Gk/Wl84C35IPvI/AAAAAAAAa1A/fcY-TljbVKEwBxA7x20TdMNu_Ow0K4NjQCLcBGAs/s72-c/2017-06-13_1218_1.jpg
Arena News
http://www.arenanews.gr/2018/01/blog-post_76.html
http://www.arenanews.gr/
http://www.arenanews.gr/
http://www.arenanews.gr/2018/01/blog-post_76.html
true
4269035019219870889
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Διαβάστε περισσότερα. ... Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy