ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
latest

Ανοικτός διαγωνισμός από τον ΕΦΚΑ για την προμήθεια πετρελαίουΣας γνωρίζουμε ότι Διοίκηση του Ε.Φ.Κ.Α. διενεργεί

Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση διακήρυξης
(στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 32 του ν. 4412/16),
για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των μονάδων του Ε.Φ.Κ.Α. και των συστεγαζόμενων Υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ, των ΔΥΠΕ και του ΠΕΔΥ για όλη την επικράτεια
και την προμήθεια καυσίμων κίνησης για τα Υπηρεσιακά οχήματα και μοτοποδήλατα του ΕΦΚΑ, για τα έτη 2019 και 2020.
Αρ. Φακ. (ΦΓ 25ΕΔ/18)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ:18PROC003866608 ΑΔΑ: ΩΓ21465ΧΠΙ-ΙΕΟ
Συστημικός Αριθμός ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ 65705
Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα Υποβολής Προσφορών 14.11.2018 ώρα 14:00


Προϋπολογισθείσα δαπάνη
- 1.193.659,06€ πλέον ΦΠΑ για πετρέλαιο θέρμανσης και
- 213.605,41€ πλέον ΦΠΑ για καύσιμα κίνησης)
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
TMΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Αγίου Κωνσταντίνου 16,
104 31 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210-5213634/643/653
Fax : 210-5222456
Email: tm.diagon.ylikon@efka.gov.gr
elivaniou@efka.gov.gr
Λιβανίου Επιστήμη
« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID