ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
latest
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Η Οικολογική Κίνηση Πελοποννήσου ενημερώνειΜετά την επιτυχή συμμετοχή μας στο συνδυασμό “Νέοι Δρόμοι Για την Πελοπόννησο”, του Γ. Δέδε, η κίνηση μας οργανώνεται περαιτέρω. Θέλουμε να ενημερώσουμε και να επικοινωνήσουμε στον κόσμο της Πελοποννήσου, τις ανησυχίες και απόψεις μας, πάνω σε θέματα όχι μόνο της οικολογίας αλλά και της καθημερινότητας.
Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι άνθρωποι προβληματίζονται για τη βιωσιμότητα του σύγχρονου τρόπου ζωής. Η υπερκατανάλωση και η κατασπατάληση φυσικών αλλά και ανθρώπινων πόρων, φαίνεται να μην οδηγούν στο τόσο ονειρικό μέλλον που μας έταζε, η μακρινή βιομηχανική επανάσταση, και πιο πρόσφατα η οικονομική παγκοσμιοποίηση.
Οι δράσεις μας, έχουν στόχο, όχι μόνο να δώσουν λύσεις, αλλά σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και τους ενεργούς πολίτες, να αναπτυχθεί ένας υγιείς προβληματισμός, και όχι μια στείρα αντιπολιτευτική κριτική. Ήδη χθες ο Τάκης Σουκάρας συναντήθηκε με τον Δήμαρχο του Ευρώτα, κύριο Δήμο Βέρδο, με θέματα συζήτησης: μονοπάτια, ένταξη δραστηριοτήτων ευζωίας στα ΚΑΠΗ, και οι προτάσεις διαμόρφωσης στην περιφέρεια Πελοποννήσου του νέου ΕΣΠΑ.


Υπεύθυνος γραφείου Τύπου
Νόνης Δημήτριος

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ: Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών ΑμΕΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2019 - 2020
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Οργάνωση και Διαχείριση Αθλητικών Δραστηριοτήτων για άτομα με αναπηρίες (Α.με.Α.)» του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προκηρύσσει, για το ακαδημαϊκό έτος 2019 - 2020,
σαράντα (40) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών. Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει εφόσον εξασφαλιστεί ικανός αριθμός συμμετεχόντων.
Το Πρόγραμμα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον τομέα της Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητικών Δραστηριοτήτων για άτομα με αναπηρίες (Α.με.Α.). Επισημαίνεται ότι έχει διαπιστωθεί η συνάφεια του ΠΜΣ με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.). Τα μαθήματα πραγματοποιούνται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της σύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης παράλληλα με τη δια ζώσης εκπαίδευση.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα και απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε δώδεκα (12) μαθήματα, η εκπόνηση πρακτικής άσκησης, καθώς και η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.
Προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης ενώ απαλλάσσεται από αυτά έως και το 30% του συνόλου των φοιτητών.
Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά
http://195.251.113.134/…/modules/form…/published/pmsamea.php ),
αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά κατά το διάστημα από 20/5/2019 έως και 19/7/2019 στη διεύθυνση: Λεωφ. Ε. & Σ. Βαλιώτη και Πλαταιών, 23100 Σπάρτη (υπόψη: Γεωργίου Χίου). Αναλυτικά ο φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:
1. Αίτηση υποψηφιότητας (σύμφωνα με το προσφερόμενο έντυπο
http://pmsamea.uop.gr/index.php/students/forms ). (υποχρεωτικό)
2. Βιογραφικό σημείωμα. (υποχρεωτικό).
3. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. (υποχρεωτικό)
4. Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώματος ή βεβαίωσης Περάτωσης Α΄ κύκλου
Σπουδών, από το οποίο να προκύπτει ο βαθμός αποφοίτησης (σε περίπτωση
απόκτησης του πτυχίου/διπλώματος από ιδρύματα της αλλοδαπής απαιτείται και πράξη
αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ). (υποχρεωτικό)
5. Απόδειξη γλωσσομάθειας μιας ξένης γλώσσας τουλάχιστον Β2 επιπέδου.
(υποχρεωτικό)
6. Φωτοτυπία πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας Α΄ κύκλου Σπουδών
απ’ όπου να προκύπτει ο βαθμός του πτυχίου του αιτούντος καθώς και η βαθμολογίατου στα μαθήματα που είναι σχετικά με το αντικείμενο της ειδικής αγωγής. (προαιρετικό)
7. Πιστοποιητικό απ’ όπου να προκύπτει το θέμα και ο βαθμός της διπλωματικής /πτυχιακής εργασίας του αιτούντος στον πρώτο κύκλο σπουδών. Οι αιτούντες που έχουν εκπονήσει διπλωματική εργασία σε θέματα ένταξης, αθλητισμού, υγείας, αναψυχής, και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρίες αλλά και
εδικής αγωγής μοριοδοτούνται ανάλογα. (προαιρετικό)
8. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές ή σε πρακτικά συνεδρίων, εάν υπάρχουν (ο μέγιστος αριθμός δημοσιεύσεων που θα συμπεριληφθούν είναι 4 σε περιοδικά και 4 σε πρακτικά συνεδρίων).(προαιρετικό)
9. Αποδεικτικά συναφούς επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν. (προαιρετικό)
10. Συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ ή/και εργοδότες. (προαιρετικό)
11. Άλλοι τίτλοι σπουδών (1 ου , 2 ου ή 3 ου κύκλου σπουδών) (προαιρετικό)
Με την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας, οι υποψήφιοι αποδέχονται ρητά την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για τις ανάγκες του Προγράμματος (GDPR – Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων, ΕΕ 2016/679)
Ο μη πλήρης φάκελος συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υποψηφίων από τη διαδικασία αξιολόγησης.
Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται ύστερα από βαθμολόγηση, σε εκατονταβάθμια κλίμακα των εξής κριτηρίων:
- Βαθμός πτυχίου /διπλώματος (συντελεστής βαρύτητας 30%)
- Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα, που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (συντελεστής βαρύτητας 5%)
- Επίδοση στην Διπλωματική Εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών, με θέμα σχετικού του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ (συντελεστής βαρύτητας 5%)
- Αποδεδειγμένη καλή γνώση (τουλάχιστον επιπέδου Β2) μιας ξένης γλώσσας
- Γνώση δεύτερης ή και περισσότερων ξένων γλωσσών (συντελεστής βαρύτητας 5%).
- Συνέντευξη (συντελεστής βαρύτητας 10%).
- Ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του ΠΜΣ (συντελεστής βαρύτητας 10% έως 20%). Με 10% βαθμολογείται η ερευνητική ή/και συγγραφική δραστηριότητα έως και 5 δημοσιεύσεων (δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, παρουσιάσεις εργασιών σε συνέδρια με κριτές, κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους, βιβλία), και με 20% βαθμολογείται η ερευνητική ή/και συγγραφική δραστηριότητα άνω των 5 δημοσιεύσεων (δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, παρουσιάσεις εργασιών σε συνέδρια με κριτές, κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους, βιβλία).
- Επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του ΠΜΣ (συντελεστής βαρύτητας από 5% έως 10%). Με 5% βαθμολογείται η επαγγελματική δραστηριότητα έως και 5 ετών και με 10% η επαγγελματική δραστηριότητα άνω των 5 ετών.
- Συστατικές επιστολές (συντελεστής βαρύτητας 5% έως 10%). Με 5% βαθμολογούνται οι έως και 2 στον αριθμό συστατικές επιστολές και με 10% βαθμολογούνται οι άνω των 2 στον αριθμό συστατικές επιστολές.
- Κατοχή άλλου τίτλου σπουδών (1 ου , 2 ου ή 3 ου κύκλου σπουδών) (συντελεστής βαρύτητας 5%).
Ενστάσεις επί των προσωρινών αποτελεσμάτων μπορούν να υποβάλλονται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Προγράμματος. Οι ημερομηνίες εγγραφής των επιλεγέντων θα ανακοινωθούν με το πέρας της διαδικασίας. Τα μαθήματα του Προγράμματος αρχίζουν τον Οκτώβριο του Ακαδημαϊκού έτους 2019 – 2020 και οι ημέρες και ώρες διεξαγωγής τους χαρακτηρίζονται από ευελιξία με σκοπό την διευκόλυνση των
συμμετεχόντων.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον. κ. Γεώργιο Χίο, Υπεύθυνο Γραμματείας του ΠΜΣ «Οργάνωση και Διαχείριση Αθλητικών Δραστηριοτήτων για άτομα με αναπηρίες (Α.με.Α.)» του Τμήματος Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Λ. Ευσταθίου και Σταματικής Βαλιώτη & Πλαταιών, Σπάρτη, ΤΚ. 23100 καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00–13:00, τηλέφωνο: 27310-89661 Φαξ: 27310-89657, ιστοσελίδα http://pmsamea.uop.gr/ , και email: chios@uop.gr .
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συνάφεια του ΠΜΣ με τα αντικείμενα
της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) μπορείτε να αναζητήσετε στην
ακόλουθη ιστοσελίδα: http://pmsamea.uop.gr/images/FEK_Eidiki_agogi_2019.pdf
Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Καθηγητής, Μάριος – Δανιήλ Παπαλουκά

Οι πρώτοι υποψήφιοι στην Πελοπόννησο με το Μέρα 25 του ΒαρουφάκηΑΡΓΟΛΙΔΑ
Γεωργόπουλος Ζούτας Δημήτρης, Ιδιωτικός υπάλληλος

ΛΑΚΩΝΙΑ
Κακαλέτρη Ζαφειρία, Οδοντίατρος

ΑΡΚΑΔΙΑ
Γαβράς Δημήτρης, Επιχειρηματίας, δημοτικός σύμβουλος δήμου Γορτυνίας

Γκάρτζος Δημήτρης, Ηλεκτρολόγος μηχανικός – οινοποιός

ΜΕΣΣΗΝΙΑ
Αλεξόπουλος Γιώργος, Ιδιωτικός υπάλληλος – μηχανολόγος μηχανικός

Κυβέλος Βασίλης, Αγρότης

Σαρδέλη Μαρία, Ιδιωτική υπάλληλος

Το ευχαριστώ του Π. Νίκα στον Πελοποννησιακό Λαό


"Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου τον Πελοποννησιακό λαό που σε αυτούς τους 8 μήνες του προεκλογικού αγώνα σε πόλεις και χωριά της Πελοποννήσου μας έδειξε την αμέριστη συμπαράστασή του και την ανάγκη για αλλαγή στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Θέλω να πω ευθέως ότι από αύριο θα ξεκινήσει μια προσπάθεια, ώστε να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε στα πλαίσια του νέου νόμου για την αυτοδιοίκηση. Μια προσπάθεια, η οποία θα βασίζεται στη συνεργασία, στη συναντίληψη και την εύρεση του κοινού τόπου, ώστε να επιλύσουμε τα μεγάλα προβλήματα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τους 77 υποψηφίους Περιφερειακούς Συμβούλους του Συνδυασμού μας, τους συνοδοιπόρους μου σε όλη αυτή τη διαδρομή, που θα είναι και οι βασικοί μου συνεργάτες για τη νέα πορεία προς την ανάπτυξη στην Περιφέρειά μας.

Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε όλους τους πολίτες που μας ψήφισαν, και κυρίως σε εκείνους, οι οποίοι δεν έχουν την ίδια με εμένα ιδεολογική και πολιτική αναφορά. Σας ευχαριστώ όλους και θα αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις για να δικαιώσω την εμπιστοσύνη σας. Την αγάπη σας θα την ανταποδώσω! θα επιστραφεί με έργα, με εργατικότητα, με διαφάνεια και με ταπεινότητα.

Η Νίκη μας είναι νίκη για όλη την Πελοπόννησο, την Αργολίδα, την Αρκαδία, την Κορινθία, τη Λακωνία, τη Μεσσηνία και για αυτό θα βρεθώ αυτές τις μέρες σε όλους τους νομούς, να ευχαριστήσω από κοντά τους ανθρώπους που μας στήριξαν. Σήμερα, Δευτέρα 3 Ιουνίου και ώρα 13.00 θα δώσω Συνέντευξη Τύπου στην Τρίπολη, στο ξενοδοχείο Μαίναλο, στις 20.00 θα βρίσκομαι στην Κόρινθο (Εκλογικό Κέντρο Κορινθίας), αύριο Τρίτη 4 Ιουνίου, στις 19.00, θα βρίσκομαι στη Σπάρτη (Εκλογικό Κέντρο Λακωνίας) και στις 21.00 στο Ναύπλιο (Εκλογικό Κέντρο Αργολίδας).

Σας ευχαριστώ και πάλι! Από σήμερα κιόλας ξεκινά η σκληρή δουλειά!

Περιφερειάρχης Πελοποννήσου ο Π. Νίκας


Νίκα δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του δεύτερου γύρου για την Περιφέρεια Πελοποννήσου σε ενσωμάτωση 41% ο κ. Νίκας προηγείται με ποσοστό 53,4% έναντι του 46.46% του Πέτρου Τατούλη 

Παρουσίαση της Πελοποννήσου σε τουριστικούς πράκτορες της Ρουμανίας


Ο Τουριστικός Οργανισμός Πελοποννήσου (Τ.Ο.Π.), με τη συνεργασία και τη στήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στα πλαίσια Fam Trip που υλοποιείται στην Πελοπόννησο, 08-12 Ιουνίου 2019, με προσκεκλημένους 25 Τουριστικούς Πράκτορες και 2 Τουριστικούς Δημοσιογράφους από τη Ρουμανία, διοργανώνει Workshop τη Δευτέρα 10 Ιουνίου, ώρες 17:00-19:00 στο ξενοδοχείο Grecotel Filoxenia της Καλαμάτας
Κατά τη διάρκεια του workshop θα πραγματοποιηθεί εκ μέρους του Τ.Ο.Π. και των συμμετεχόντων Συλλογικών Φορέων Τουριστικών Επιχειρήσεων, παρουσίαση προορισμών και του τουριστικού προϊόντος της Πελοποννήσου.
Γι αυτό το λόγο, καλούνται όλοι οι Τοπικοί Συλλογικοί Φορείς Τουριστικών Επιχειρήσεων της Πελοποννήσου να συμμετάσχουν ενεργά στο workshop, ενισχύοντας την κοινή προσπάθεια για προώθηση του τουρισμού στην Πελοπόννησο

Προσοχή: Προειδοποίηση για κύκλωμα απατεώνων σε κρατήσεις τουριστικών καταλυμάτων
Αγαπητοί συνάδελφοι
Εφιστουμε την προσοχή όλων σας καθότι το τελευταίο διάστημα μας έχουν καταγγελθεί απόπειρες εξαπάτησης συναδέλφων ως ακολούθως:
Επιδεικνύουν τηλεφωνικώς ή μέσω email ενδιαφέρον για κράτηση δωματίου, ρωτούν για το ποσόν και ζητούν τραπεζικό λογαριασμό για την σχετική κατάθεση π.χ. 80 ευρώ. Εν συνεχεία επανέρχονται τηλεφωνικώς και ισχυρίζονται ότι από λάθος δεν κατέθεσαν 80 αλλά 800 και ζητούν να τους επιστραφεί η διαφορά είτε μέσω λογαριασμού είτε να περάσει κάποιος αυτοπροσώπως να την πάρει.
Κων/νος Μαρινακος

Το ευχαριστώ του Μαλτέζου για την πρώτη θέση και τους 5.017 ψήφουςΜε 5.071 ψήφους, με κατατάξατε στην 1η θέση του συνδυασμού "Πρωτοβουλία για την Πελοπόννησο" του Παναγιώτη Νίκα στην Π.Ε. Αργολίδας. Ευχαριστώ την καθεμία και τον καθένα από εσάς προσωπικά και ιδιαίτερα την οικογένεια μου αλλά και τους φίλους που στάθηκαν δίπλα μου όλο αυτό το διάστημα. Είναι προσωπικό στοίχημα να δικαιώνω καθημερινά τη στήριξη σας στο πρόσωπο μου και να σας εκπροσωπώ επάξια στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Η μάχη συνεχίζεται! Αυτή την Κυριακή τελειώνουμε με το παλιό. Όλοι στο πλευρό του αυριανού Περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα.

Ο Τατούλης προωθεί το έργο της Μαρίνας ΝαυπλίουΔ.Τ. Πέτρος Τατούλης «Πρώτη στο δίκτυο της Πελοποννήσου η μαρίνα του
Ναυπλίου»
«Για μια ακόμα φορά δημιουργούμε το μοντέλο που θα αποτελέσει την πυξίδα στη
χώρα στη δημιουργία μαρίνων» τόνισε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος
Τατούλης μετά την έγκριση των τευχών δημοπράτησης του έργου από την
Οικονομική Επιτροπή τη Δευτέρα 13 Μαΐου 2019 και σημείωσε ότι «δεν πτοούμαστε
από γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, πολιτικαντισμό και ιδιοτέλειες. Συνεχίζουμε το
έργο μας μαζί με τους πολίτες».
«Η μαρίνα του Ναυπλίου αποτελεί την κορωνίδα των λιμενικών μας έργων» δήλωσε
ακόμα ο κ. Τατούλης και ανέφερε ότι έχει ήδη συγκεντρώσει μεγάλο ενδιαφέρον από
τους μεγαλύτερους παράγοντες της αγοράς και θα απαιτήσει, σύμφωνα με πρόχειρους
υπολογισμούς, πάνω από 40 εκατομμύρια ευρώ που θα προέλθουν από την ιδιωτική
οικονομία.
«Θα αποτελέσει την πρώτη μαρίνα στο δίκτυο των μαρίνων που έχουμε
δρομολογήσει, όπου αμέσως μετά θα ακολουθήσουν οι μαρίνες της Μονεμβασιάς και
της Κορώνης, ώστε να διεκδικήσουμε σε εθνικό επίπεδο μεγάλο μερίδιο του
τουρισμού σκαφών αναψυχής της Μεσογείου» τόνισε τέλος ο Περιφερειάρχης.

Δεν κατεβαίνει ο Σαραβάκος στις εκλογές
Με ανακοίνωση που δεν δίνει καμία εξήγηση ο Δημήτρης Σαραβάκος ανακοίνωσε την μη κάθοδο του στις εκλογές:
Πολίτες της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Απρόβλεπτα γεγονότα, δυστυχώς εμπόδισαν την Κίνηση Πολιτών Πελοποννήσου με υποψήφιο περιφερειάρχη τον πρώτο αιρετό Νομάρχη Αργολίδας Δημήτρη Σαραβάκο να μπορέσει να συμμετάσχει τελικά στις εκλογές της 26ης Μαΐου 2019, παρ’ όλα που είμαστε πανέτοιμοι και με ισχυρή αποδοχή από τον Λαό της Πελοποννήσου. Ευχαριστούμε τους υποψήφιους περιφερειακούς συμβούλους, τους συνεργάτες μας, τα κόμματα, και ιδιαίτερα όλους τους πολίτες που αγκάλιασαν και στήριξαν την προσπάθεια μας.
Η Κίνηση Πολιτών θα συνεχίσει να είναι στη πρώτη γραμμή του αγώνα για το καλό των πολιτών.

Τελεσίγραφο Γαβρόγλου στο Πανεπιστήμιο ΠελοποννήσουΗ δέχεστε το Σχέδιο συγχώνευσης με το ΤΕΙ Πελοποννήσου ως έχει, με μια μικρή βελτίωση στην Πληροφορική να γίνει πενταετής Σχολή, ή η συγχώνευση με το ΤΕΙ δεν προχωρά.
Αυτό ξεκαθάρισε ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου στις Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με τις οποίες είχε σήμερα συνάντηση στο γραφείο του.
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθανάσιος Κατσής, μετά από αυτή την μη αναμενόμενη εξέλιξη, συγκαλεί για αύριο Τρίτη έκτακτη Σύγκλητο.
Ωστόσο η Σύγκλητος με την απόφαση που έλαβε σήμερα, πριν τη συνάντηση την Πρυτανικών Αρχών με τον υπουργό, απέρριπτε την ενσωμάτωση της ΣΤΕ του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, αποφάσισε η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου .
Παράλληλα η Σύγκλητος αποφάσισε να ζητήσει από τον υπουργό Παιδείας, την πλήρη υιοθέτηση και εφαρμογή των προτάσεων της Επιτροπής του υπουργείου παιδείας, για τη διερεύνηση των μορφών συνεργασίας, ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ Πελοποννήσου.

Ιδιαίτερα η Σύγκλητος απαιτεί:
Α. Την άμεση ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής με έδρα την Τρίπολη και μετεξέλιξη του ήδη υφιστάμενου τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών σε τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών πενταετούς φοίτησης, με πλήρη διασφάλιση των επαγγελματικών και ακαδημαϊκών δικαιωμάτων των φοιτητών .

Β. Τη μετακίνηση του τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων από τη Σπάρτη στην Τρίπολη και την ένταξη του στο τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

Γ. Τη διάθεση των προτεινόμενων , από την Επιτροπή του υπουργείου Παιδείας, πιστώσεων και χρηματικών πόρων.

Ανοίγει εκλογικά κέντρα ο συνδυασμός του Νίκα


Ο συνδυασμός Πρωτοβουλία για την Πελοπόννησο του Π. Νίκα θα λειτουργήσει 6 εκλογικά κέντρα, στην Τρίπολη, την Κόρινθο, τη Σπάρτη, την Καλαμάτα, το Ναύπλιο και το Άργος.
Τα εκλογικά κέντρα θα λειτουργήσουν με την εποπτεία 5μελών επιτροπών.
Το πρώτο εκλογικό κέντρο που οργανώθηκε άρτια και ήδη λειτουργεί είναι στη Σπάρτη, στον κεντρικό δρόμο «Κ. Παλαιολόγου, αρ 58».Την Πέμπτη το βράδυ το επισκέφθηκε ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Μητσοτάκης και έδωσε τα συγχαρητήρια του για την αισθητική και την οργάνωση του.

Η «Ανταρσία στο Μωριά» στηρίζει τον αγώνα εργαζομένων και κατοίκων για το Νοσοκομείο Ναυπλίου
Ανακοίνωση της περιφερειακής παράταξης Πελοποννήσου

“ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΟ ΜΩΡΙΑ”


Σε αναβρασμό βρίσκονται οι εργαζόμενοι της νοσηλευτικής μονάδας του Ναυπλίου μετά από την απόφαση δημιουργίας ενιαίου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) στη Νοσηλευτική Μονάδα Άργους, που ουσιαστικά σηματοδοτεί το κλείσιμο του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Ναυπλίου. Ήδη την προηγούμενη βδομάδα πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας με συμμετοχή των εργαζομένων και κατοίκων της περιοχής.
Το Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας από τη μια ουσιαστικά επιβεβαιώνει την υποβάθμιση και το κλείσιμο του ΤΕΠ Ναυπλίου και από την άλλη προσπαθεί να μας πείσει ότι αυτό αποτελεί αναβάθμιση της ποιότητας της δημόσιας περίθαλψης. Η διοίκηση του ΓΝ Αργολίδας και η κυβέρνηση ισχυρίζονται ότι έχουν ψηλά στην ατζέντα τους την υγεία, και προσπαθούν με πιο «ορθολογική» διαχείριση να εξασφαλίσουν την καλύτερη λειτουργία των ΤΕΠ και γενικότερα των νοσοκομείων.
Δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψέμα.
Η πραγματικότητα είναι ότι κλιμακώνεται η υγειονομική γενοκτονία του πληθυσμού της χώρας από το μαύρο μέτωπο κεφαλαίου – ΕΕ – ΔΝΤ – εθελόδουλων κυβερνήσεων.
Η μνημονιακή πολιτική τους και στον τομέα της υγείας έχει ταξικό πρόσημο, προσανατολισμό και στόχους. Μείωση του κόστους δημόσιας δωρεάν περίθαλψης για το λαό γιατί προηγείται το χρέος, οι υποχρεώσεις στην ΕΚΤ με τα ματωμένα πλεονάσματα, οι εξοπλισμοί, η αύξηση των κερδών του κεφαλαίου.
Αυτή είναι η «επιστροφή στην κανονικότητα της μεταμνημονιακής εποχής» που περιλαμβάνει και την υποστελέχωση την απαξίωση και τελικά το κλείσιμο των δημόσιων μονάδων υγείας και περίθαλψης. Σε συνδυασμό και με την αποτυχία της πολυδιαφημιζόμενης φροντίδας υγείας, δημιουργείται ένα τεράστιο κενό που θα οδηγήσει στην υποβάθμιση του επιπέδου υγείας του πληθυσμού σπρώχνοντας το στους ιδιώτες. Η συνέχεια του σχεδίου οδηγεί στην πλήρη ιδιωτικοποίηση και παράδοση στις πολυεθνικές ιατρικές επιχειρήσεις – κέντρα.
Οι εργαζόμενοι, ο λαός του Ναυπλίου, της Αργολίδας, της Πελοποννήσου, χρειάζονται καλύτερες υπηρεσίες υγείας, πρόνοιας, παιδείας, έργα υποδομής και προστασίας του περιβάλλοντος και όχι μαρίνες με ΣΔΙΤ και φαραωνικές τουριστικές μονάδες με προκλητικές επιδοτήσεις (έργα που κυβέρνηση και περιφέρεια φανατικά υλοποιούν και οι κκ Τατούλης, Νίκας, Δέδες συναγωνίζονται ποιός θα τα πραγματοποιήσει γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα).
Η παροχή καθολικής δημόσιας, δωρεάν υγείας για όλους είναι υποχρέωση του κράτους και όχι φιλανθρωπία και ελεημοσύνη.
Η ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΟ ΜΩΡΙΑ συμμετέχει και στηρίζει με τις δυνάμεις της τον αγώνα των εργαζομένων και κατοίκων του Ναυπλίου

Τιμήθηκε Κινέζος μεταπτυχιακός φοιτητής από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Το μεσημέρι, 29/03/19, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Αθανάσιος Κατσής τίμησε στο γραφείο του στην Τρίπολη, τον εξαιρετικό Κινέζο φοιτητη Miao Bin για τη δημιουργικότητα που αναπτύσσει στην Ελλάδα και τον όρισε Πρεσβευτή του Μεταπτυχιακου μας στην Κίνα.
Ο Μιαό Bin είναι σίγουρο ότι θα διαδώσει το Drama in Education και θα καταστήσει γνωστό το έργο του μεταπτυχιακού μας στη χώρα του.

Καρατζαφέρης- Νίκας σε κοινή γραμμή

Ο Π. Νίκας σε δήλωσή του μας ανακοίνωσε την υποστήριξη και του Καρατζαφέρη στο στην υποψηφιότητά του. Διαβάστε την δήλωση του παρακάτω:
"Το Σάββατο το πρωί υποδέχθηκα στο γραφείο μου τον Πρόεδρο του ΛΑΟΣ κ.Γιώργο Καρατζαφέρη.
Τον ευχαρίστησα για τη συνεργασία και τη βοήθεια που προσέφερε στην πόλη της Καλαμάτας, επί της κυβερνήσεως Λ.Παπαδήμου.
Τον ευχαρίστησα, επίσης, θερμά, καθώς δήλωσε ρητά την υποστήριξη, τόσο του ίδιου, όσο και του κόμματός του, στο συνδυασμό μας «Πρωτοβουλία για την Πελοπόννησο» στις προσεχείς εκλογές για την Περιφέρεια Πελοποννήσου".

Υδατοδρόμια τάζει ο Δέδες στους ΠελοποννήσιουςΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΑ: ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΚΑΙ ΤΗ ΧΩΡΑ

Στις σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές που ανοίγονται με την ίδρυση και λειτουργία δικτύου υδατοδρομίων, τόσο για την Πελοπόννησο όσο και συνολικά για τη χώρα, αναφέρθηκε ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και υποψήφιος Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Γιώργος Δέδες, κατά την ομιλία του στο 1ο Διεθνές Συνέδριο Λουτρακίου με θέμα: «ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΑ-ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ-ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ».


«Η Πελοπόννησος και ως διοικητική, αλλά και ως γεωγραφική περιφέρεια, για λόγους κλιματολογικούς, γεωμορφολογικούς, τουριστικούς και κοινωνικούς, με την μακρά ακτογραμμή και με ένα πλήθος νησιών να την πλαισιώνουν, είναι πραγματικά μια ιδανική περιοχή για την ανάπτυξη τέτοιων δραστηριοτήτων», τόνισε ο Γιώργος Δέδες, χαρακτηρίζοντας ως μη τυχαίο το γεγονός ότι μέχρι σήμερα μία από τις τρεις αδειοδοτήσεις που έχουν δοθεί, έχει δοθεί στην Πάτρα, ενώ αίτηση έχει υποβληθεί από την Καλαμάτα και την Πύλο. Για τον Δήμο Λουτρακίου, είπε πως έχει ήδη ολοκληρώσει την περιβαλλοντική αδειοδότηση της δικής του πρότασης και αναμένεται την επόμενη εβδομάδα να καταθέσει τον σχετικό φάκελο στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Ως ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των υδατοδρομίων, ο Γιώργος Δέδες ανέφερε το ότι δεν απαιτούν μακρές περιόδους αδειοδοτικής ωρίμανσης, ούτε υψηλό σε χρήμα και χρόνο υλοποίησης, κόστος υποδομών.

«Πρόκειται για ένα καινοτόμο, φιλικό και ευέλικτο μέσο μεταφοράς που μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά με τα υπάρχοντα μεταφορικά μέσα, προάγοντας τις συνδυασμένες μεταφορές και συνεπώς τη μεγιστοποίηση του τουριστικού προϊόντος. Έτσι, σε συνεργασία με τη βιομηχανία της κρουαζιέρας, δημιουργείται η δυνατότητα της καλύτερης εξυπηρέτησης, αλλά και της επισκεψιμότητας περισσότερων τουριστικών περιοχών που μέχρι σήμερα δεν ήταν εύκολα και γρήγορα προσβάσιμες, διευκολύνεται η χρονική επέκταση της τουριστικής περιόδου, ενώ παρέχεται παράλληλα η δυνατότητα για τη σύνδεση απομακρυσμένων νησιών και περιοχών όπου δεν έχουν, αλλά και που δεν υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής χερσαίου αεροδρομίου», επισήμανε κατά την ομιλία του ο Γιώργος Δέδες.

Υπογράμμισε δε ως ιδιαίτερα σημαντική, την προοπτική δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας τόσο άμεσα, στον κλάδο των αερομεταφορών, όσο και έμμεσα με την ενίσχυση της τουριστικής δυναμικής των τοπικών κοινωνιών.

Ως πολύ σημαντική παράμετρο που προκύπτει μετά τη θεσμοθέτηση του νέου νομικού πλαισίου, χαρακτήρισε τη δυνατότητα που δίνεται σε όλους του βαθμούς της Αυτοδιοίκησης να εμπλακούν στο εγχείρημα της ίδρυσης υδατοδρομίων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη η Περιφέρεια Πελοποννήσου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να αναλάβουν πρωταγωνιστικό και πιλοτικό, για τις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας, ρόλο καταθέτοντας τις προτάσεις τους για την χωροθέτηση υδατοδρομίων με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξυπηρετείται ένας συνολικός αναπτυξιακός σχεδιασμός ενταγμένος σε ένα στρατηγικό σχέδιο. Έτσι, ανέφερε, μπορούν να καταστούν τα υδατοδρόμια κρίσιμο αναπτυξιακό εργαλείο και συγκριτικό μας πλεονέκτημα.

«Σε αυτή την ευαίσθητη συγκυρία που η χώρα κάνει τα πρώτα της βήματα στην κανονικότητα και αντικρίζει μετά από πολλά χρόνια το μέλλον με αισιοδοξία, είναι στο χέρι μας να αναπτύξουμε και να χρησιμοποιήσουμε το δίκτυο υδατοδρομίων σε ένα πλαίσιο συνεργασίας των τριών πυλώνων: της κεντρικής κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης και του ιδιωτικού τομέα, ώστε να μπορέσουμε να μεγιστοποιήσουμε τα οφέλη για τη χώρα και την κοινωνία», τόνισε στην κατακλείδα της ομιλίας του ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών.

Νίκας για Τατούλη: πρωταθλητής στην ρουσφετολογία
Σε ερώτηση δημοσιογράφου για τις τελευταίες εξελίξεις (Περιφερειακό Συμβούλιο κτλπ.) σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων, απάντησα:
«Αυτονόητη είναι η απόρριψη και η καταγγελία της ρητορικής και των πρακτικών του απερχόμενου περιφερειάρχη για τη διαχείριση των απορριμμάτων:
Αμετροέπεια, συκοφαντία και λάσπη, αλαζονεία, επιδίωξη διχασμού και φανατισμού, επιθέσεις χωρίς όριο και μέτρο κατά πάντων, αποτελούν τα μόνιμα στοιχεία μιας τακτικής, που στόχο έχει να αποκρύψει την προφανή ανικανότητά του σε όλους τους τομείς (διαχείριση απορριμμάτων, απορρόφηση πόρων ΕΣΠΑ, οργάνωση διοίκησης, παραγωγή έργων κτλπ.).
Οι μοναδικοί τομείς που αναδεικνύεται «πρωταθλητής» είναι η ρουσφετολογία και η πελατειακή σχέση, με μικροέργα, διορισμούς, εξυπηρετήσεις και κατασπατάληση των πόρων, ακόμα και των επόμενων ετών. Αξεπέραστος «πρωταθλητής» επίσης είναι στο θέμα της οικογενειοκρατίας.
Τελικά, ο αυτοπροβαλλόμενος ως πρωτοπόρος και στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, αποδεικνύεται ως ο ανίκανος έσχατος, με την Πελοπόννησο γεμάτη χωματερές και τους Έλληνες να πληρώνουν εκατομμύρια ευρώ ως ετήσιο πρόστιμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εννέα χρόνια προσπαθεί να «λύσει» το θέμα των σκουπιδιών και στον ένατο χρόνο αποκαλύπτεται δικαστικά πως υπάρχει πρόβλημα στα συμβόλαια απόκτησης της γης και τότε επιλέγεται η λύση της επίταξης (!) για να διασωθεί η κατάσταση. Αν διασωθεί.
Είμαστε στο τελευταίο δίμηνο πριν από τις εκλογές. Αν του μένει κάποιο ίχνος λογικής, συνεννόησης και αντίληψης δημοσίου συμφέροντος, ας αφήσει το μεγάλο αυτό θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων για την επόμενη Περιφερειακή Αρχή, όπως όλοι του ζητούν, ας σταματήσει άμεσα τα ρουσφέτια και την κατασπατάληση των πόρων και ας συμβάλλει (ως έχει θεσμική υποχρέωση) σε μια προεκλογική διαπάλη με στοιχειωδώς έντιμους όρους.
Δυστυχώς, όμως, δε θα το κάνει και θα συνεχίσει να συμπεριφέρεται ως καρικατούρα «πατερούλη» συκοφαντώντας και υβρίζοντας μαζί με τους παρατρεχάμενους του. Η κρίση, όμως, του λαού έρχεται. Δεν μπορεί και πάλι να τον κοροϊδέψει.»

Στο σφυρί ο όρκος του Κολοκοτρώνη

Περισσότερα από 530 σπάνια βιβλία, έγγραφα, χειρόγραφα, φωτογραφίες και χαρακτικά περιλαμβάνει η επόμενη δημοπρασία του οίκου Βέργος, ανάμεσά τους και τον όρκο του Θ. Κολοκοτρώνη και της Πελοποννησιακής Γερουσίας. Ειδικότερα, πρόκειται για έγγραφο με τις υπογραφές του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και των μελών της Πελοποννησιακής Γερουσίας («Ασημάκης Φωτήλας Αντιπρόεδρος», «ο Κορίνθου Κύριλλος», «πρωτοσύγκελλος Αμβρόσιος [Φραντζής]», «ο Αρχ. Γρηγόριος Δίκαιος», «Αναγνώστης Παπαγιανακόπουλος [Δεληγιάννης]», «Γεώργιος Μπάλμπογλης» και 11 άλλοι), στο οποίο ορκίζονται να ενεργήσουν από κοινού για τη σωτηρία της πατρίδας και να αφήσουν κατά μέρος τα προσωπικά συμφέροντά τους. Το έγγραφο φέρει ημερομηνία «Τρίπολη, 16 Οκτωβρίου 1822» και δημοσιεύθηκε το 1856 από τον Θ. Κολοκοτρώνη στα Ελληνικά υπομνήματα, επιστολές και έγγραφα σχετικά με την ελληνική επανάσταση από το 1821 μέχρι το 1827.
Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14 Μαρτίου


Η Αγωνιστική Συνεργασία Πελοποννήσου θα παρουσιάσει υποψηφίους σε Αργολίδα και Κορινθία


Ο υποψήφιος Περιφερειάρχης της «Αγωνιστικής Συνεργασίας Πελοποννήσου» Θανάσης Πετράκος θα επισκεφθεί την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019 το Ναύπλιο και την Κόρινθο.
1) Στο Ναύπλιο, στις 11 π.μ. στο Εργατικό Κέντρο Ναυπλίου θα δώσει συνέντευξη τύπου, όπου θα παρουσιάσει τις θέσεις της παράταξης και την πρώτη ομάδα υποψηφίων συμβούλων από την Π.Ε. Αργολίδας.
2) Στη συνέχεια στην Κόρινθο, στη 1 μ.μ. στο ξενοδοχείο «Ephira» θα παρουσιάσει την πρώτη ομάδα υποψηφίων συμβούλων από την Π.Ε. Κορινθίας και θα παρουσιάσει τις προγραμματικές θέσεις της παράταξης.

Προσωπικοί λόγοι κράτησαν πίσω τον Γ. Μπουλούκο από την υποψηφιότητά του


Με ανακοίνωση που εξέδωσε ο δικηγόρος και Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης Περιφέρειας Πελοποννήσου, Γιώργος Μπουλούκος, κάνει γνωστό ότι τελικά δε θα είναι υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος.
Ακολουθεί η δήλωσή του:
Μετά από ώριμη σκέψη αποφάσισα να μη θέσω τελικά υποψηφιότητα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Οικογενειακοί και επαγγελματικοί λόγοι αυτήν την περίοδο δεν επιτρέπουν την συνέχιση του προσωπικού μου αγώνα.
Το ενδιαφέρον μου για την Μεσσηνία παραμένει ενεργό και η ΝΕΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ διασφαλίζει την προοπτική της.
Ευχαριστώ όσους με στήριξαν και είμαι πάντα κοντά τους