ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
latest

Αναλυτικά τα τέσσερα προγράμματα ΕΣΠΑ για ανέργους και επιχειρήσεις

ΠΟΙΟΥΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Χρηματοδότηση από 50% έως και 100% ανέργων που θέλουν να ανοίξουν επιχειρήσεις ή ήδη είχαν κάνει έναρξη αλλά και μικρών τουριστικές επιχειρήσεων προκηρύσσονται σταδιακά μετά τις εκλογές, καθώς αναμένεται να ανάψει το «πράσινο» φως για τέσσερα νέα προγράμματα του καινούριου ΕΣΠΑ συνολικού προϋπολογισμού 280 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά οι νέες δράσεις είναι:

1. Ενίσχυση της ρευστότητας και στήριξης της απασχόλησης
Πρόκειται για πρόγραμμα που θα προκηρυχθεί αμέσως μετά τις εκλογές από το υπουργείο Οικονομίας και τον ΟΑΕΔ. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 60 εκ ευρώ.
Ο αριθμός των εκτιμώμενων ωφελουμένων ανέρχεται σε 10.000 άτομα/επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα θα απευθύνεται σε
Νέους Ελεύθερους Επαγγελματίες, πρώην ανέργους, που έκαναν έναρξη επαγγέλματος από την 1/1/2014 και μετά καθώς και σε επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν καθαρή αύξηση της απασχόλησης μετά την 1/1/2015 προσλαμβάνοντας άνεργο.
Σύμφωνα με το σχεδιασμό, η δράση στόχο έχει να καλύψει αναδρομικά για το 2015 (με ανώτατο όριο τα 15.000 ευρώ) τις δαπάνες των νέων ελεύθερων επαγγελματιών (ενοίκια, πάγια, ασφαλιστικές εισφορές, ποσοστό επί του εξοπλισμού) ή να επιδοτήσει με 450 ευρώ μηνιαίως τη νέα θέση εργασίας που δημιουργήθηκε υπό την δέσμευση της επιχείρησης για διατήρηση της θέσης αυτής για αντίστοιχους μήνες.

2. Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Στόχος είναι:
 • η ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άνω των 25 ετών, άνεργων ή ελεύθερων επαγγελματιών για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και,
 • η ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άνω των 25 ετών, οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να είναι:
 • άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή
 • φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα, χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας που θα δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται επαγγελματικά ως ατομικές επιχειρήσεις, σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους
Οι δαπάνες που επιδοτούνται κατά 100% κινούνται από 5.000 έως 25.000 ευρώ.
Οι επαγγελματικές δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα ενδεικτικά είναι οι ακόλουθες: Ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, μουσικού, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου και κοινωνικού λειτουργού κ.α.

Ειδικότερα οι επιλέξιμες δαπάνες θα αφορούν σε:
 • επαγγελματικό εξοπλισμό
 • λειτουργικό κόστος (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας)
 • δαπάνες προβολής και δικτύωσης
 • κόστος μισθωτής εργασίας (σε περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου)
 • αμοιβές τρίτων, γενικό εξοπλισμό.

Ο προϋπολογισμός της δράσης είναι 50 εκατ. ευρώ. Θα υλοποιηθεί σε δύο κύκλους των 25 εκατ. ευρώ (1ος κύκλος το 2015 και 2ος κύκλος το 2016). Σκοπός είναι η επιδότηση 2.800 πτυχιούχων και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας από όσους κάνουν προσλήψεις.

Το χρονοδιάγραμμα της δράσης προβλέπει:
 • Προδημοσίευση προκήρυξης: Σεπτέμβριος 2015
 • Διαγωνιστική διαδικασία επιλογής Ενδιαμέσου Φορέα που θα τρέξει τη δράση: Οκτώβριος 2015
 • Προκήρυξη - Υποβολές προτάσεων Α’ κύκλου: Δεκέμβριος 2015- Μάρτιος 2016
 • Εντάξεις Α’ κύκλου και έναρξη υλοποίησης: Ιούνιος 2016
 • Ολοκλήρωση επενδύσεων: σε 24 μήνες από την έναρξη

3. Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Σκοπός της δράσης είναι η ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Για το λόγο αυτό το πρόγραμμα στοχεύει:
Στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, νέων, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια καθώς και
Στην ενίσχυση της απασχόλησης με την πρόσληψη τουλάχιστον ενός ατόμου.
Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα άνω των 25 ετών οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης:
είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή
ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.
Σημειώνεται ότι στον οδηγό εφαρμογής του προγράμματος θα τεθούν και εισοδηματικά κριτήρια.
Οι δαπάνες που θα καλυφθούν κατά 100% θα πρέπει να είναι έως 50.000 ευρώ.

Οι ενισχυόμενες δραστηριότητες θα αφορούν στους παρακάτω Τομείς Προτεραιότητας:
Αγροδιατροφή, Ενέργεια, Πολιτιστικές και ΔημιουργικέςΒιομηχανίες, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Υγεία ? Φάρμακα, Υλικά ? Κατασκευές.

Ειδικότερα χρηματοδοτούνται δαπάνες:

παραγωγικός εξοπλισμός,
λειτουργικό κόστος (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας
δαπάνες προβολής και δικτύωσης
κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου)
αμοιβές τρίτων, γενικός εξοπλισμός
Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 120 εκατ. ευρώ. Θα υλοποιηθεί σε δύο κύκλους των 60 εκατ. ευρώ (1ος κύκλος το 2015 και 2ος κύκλος το 2016).
Ωφελημένες θα είναι 2500 νέες επιχειρήσεις και εκτιμάται ότι θα φέρουν 4500 νέες θέσεις εργασίας
Ο χρονικός προγραμματισμός της δράσης προβλέπει:

Προδημοσίευση προκήρυξης: Σεπτέμβριος 2015
Διαγωνιστική διαδικασία επιλογής Ενδιαμέσου Φορέα: Οκτώβριος 2015.
Προκήρυξη - Υποβολές προτάσεων Α’ κύκλου: Δεκέμβριος 2015- Μάρτιος 2016.
Εντάξεις Α’ κύκλου και έναρξη υλοποίησης: Ιούνιος 2016.
Ολοκλήρωση επενδύσεων: σε 24 μήνες από την έναρξη.

4. Εκσυγχρονισμός τουριστικών μονάδων
Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών. Σκοπός της δράσης είναι ο εκσυγχρονισμός, η ποιοτική αναβάθμιση και ο εμπλουτισμός των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών των υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, του τουρισμού, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά. Οι δαπάνες που χρηματοδοτούνται κατά 50% θα κυμαίνονται από 30.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ.
Οι μικροί επιχειρηματίες μπορούν να επιδοτηθούν για τις ακόλουθες ενέργειες:
Εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση των κτιριακών και λοιπών υποδομών
Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας / ύδατος
Παρεμβάσεις εμπλουτισμού του προσφερόμενου προϊόντος με νέες υπηρεσίες (επέκταση σε εναλλακτικές μορφές, παρεμβάσεις για ΑΜΕΑ, κλπ)
Πιστοποιήσεις υποδομών και υπηρεσιών
Προβολή - Προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους
Αμοιβές Συμβούλων
Μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού
Ο προϋπολογισμός της δράσης είναι 50 εκατ. ευρώ. Θα υλοποιηθεί σε δύο κύκλους, (25 εκ. ευρώ έκαστος).
Εκτιμάται ότι από τη δράση θα ωφεληθούν από 600 έως 700 τουριστικές μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (ανάλογα με τους προϋπολογισμούς των εγκεκριμένων Επενδυτικών σχεδίων).

Το χρονοδιάγραμμα της δράσης προβλέπει:
Προδημοσίευση προκήρυξης: Σεπτέμβριος 2015
Διαγωνιστική διαδικασία επιλογής Ενδιαμέσου Φορέα: Οκτώβριος 2015
Προκήρυξη - Υποβολές προτάσεων Α’ κύκλου: Δεκέμβριος 2015 - Μάρτιος 2016
Εντάξεις Α’ κύκλου και έναρξη υλοποίησης: Ιούνιος 2016
Ολοκλήρωση επενδύσεων: σε 24 μήνες από την έναρξη.


Στο στόχαστρο των κομμάτων οι αναποφάσιστοι

Πόλωση επιλέγουν οι πολιτικοί αρχηγοίΤο μήνυμα των δημοσκοπήσεων για εκλογική μάχη στην οποία όλα είναι ανοιχτά, καθώς η διαφορά μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ είναι μικρή, αναπροσαρμόζει την προεκλογική τακτική των κομμάτων. Έτσι, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ σχεδιάζουν να απευθυνθούν στους αναποφάσιστους εντείνοντας την πόλωση.

Μικρό προβάδισμα ΣΥΡΙΖΑ, ανοιχτή η εκλογική αναμέτρηση

Ο Αλέξης Τσίπρας, από το βήμα της Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης του ΣΥΡΙΖΑ, επιτέθηκε με σφοδρότητα κατά της ΝΔ και του Βαγγέλη Μεϊμαράκη προσωπικά, ενώ επιχείρησε να ξεκαθαρίσει ότι τα δύο κόμματα τα χωρίζει άβυσσος, υπογραμμίζοντας ότι «δεν είμαστε όλοι ίδιοι».

Τσίπρας: Δεν είμαστε όλοι ίδιοι, δεν συνεργαζόμαστε με το παλιό

Στόχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο επαναπατρισμός των ψηφοφόρων του Ιανουαρίου, καθώς οι έρευνες δείχνουν χαμηλή συσπείρωση. Ο πρόεδρος του κόμματος έδωσε την Κυριακή το σήμα για σκληρή προεκλογική μάχη, στην οποία θα πρωτοστατήσει ο ίδιος ως το δυνατό χαρτί του ΣΥΡΙΖΑ.
Την ίδια ώρα, ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης είναι σε καλύτερη θέση, καθώς δείχνει να συσπειρώνει τους ψηφοφόρους της ΝΔ σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ωστόσο, καθώς στις έρευνες καταγράφεται διαρροή ψηφοφόρων της ΝΔ προς το κόμμα του Βασίλη Λεβέντη, ο πρόεδρος της ΝΔ επικέντρωσε στο μήνυμα κατά της «χαμένης ψήφου».

Μεϊμαράκης: Η ψήφος τιμωρίας δεν οδηγεί σε λύσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, και οι δύο πολιτικοί αρχηγοί συμφωνούν στο να διεξαχθούν ντιμπέιτ, καθώς θεωρούν ότι θα έχουν περισσότερα κέρδη εάν διασταυρώσουν τα ξίφη τους σε ένα τετ-α-τετ, παρά στους παράλληλους μονολόγους των προεκλογικών ομιλίων.
Και τα δύο μεγάλα κόμματα, έχουν βάλει στο στόχαστρο τους αναποφάσιστους και κυρίως εκείνους που ενώ τον Ιανουάριο επέλεξαν τον ΣΥΡΙΖΑ, μετά την υπογραφή του μνημονίου αποστασιοποιήθηκαν.

Και μέσω ΚΕΠ η ανανέωση δελτίου ανεργίας, οι βεβαιώσεις και οι αιτήσεις παροχών ΟΑΕΔ

Καθορισμός νέων διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας ΟΑΕΔ σχετικά με την έκδοση βεβαιώσεων, υποβολής αιτήσεων παροχών και ανανέωση δελτίου ανεργίας δύνανται να διεκπεραιώνονται πλέων και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) με κατάργηση της ΔΙΑΔΠ/Α/12604 – (ΦΕΚ 927/Β/04-07-2003).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
αποφασίζουμε:
τα ακόλουθα, λαμβάνοντας επιπροσθέτως υπόψη, την ανάγκη βελτίωσης εξυπηρέτησης και ποιοτικής αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη:

1. Οι ακόλουθες διοικητικές διαδικασίες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) μπορούν να διεκπεραιώνονται και μέσω των ΚΕΠ, μέσω αντίστοιχης ηλεκτρονικής εφαρμογής, κατόπιν διασύνδεσης με το πληροφοριακό σύστημα των ΚΕΠ «ΕΚΕΡ – ΕΡΜΗΣ» κατά την προβλεπόμενη από το άρθρο 31 του Ν. 3013/2002 διαδικασία:

Ι. ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ (Έναρξη ισχύος 27.09.2015)
1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
4. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ
5. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
6. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ

II. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (Έναρξη ισχύος 27.09.2015)

III. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ – ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
1. ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΣ ΑΝΕΡΓΩΝ (Άρθρο πρώτο, παρ. ΙΑ, υποπαράγραφος ΙΑ1, περίπτωση III του Ν. 4093/2012) (Έναρξη ισχύος 04.01.2016)
2. ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΣΠΑ) (Άρθρο 2 του Ν. 1545/1985) (Έναρξη ισχύος 04.01.2016)
3. ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΟΧΙΑΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ (παράγραφος 1 του άρθρου 22 του Ν. 1836/1989) (Έναρξη ισχύος 27.09.2015)
4. ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (παράγραφος 6 του άρθρου 22 του Ν. 1836/1989) (Έναρξη ισχύος 04.01.2016)
5. ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ (παράγραφος 6 του άρθρου 22 του Ν. 1836/1989) (Έναρξη ισχύος 04.01.2016)
6. ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΞΕΤΙΣΑΝ ΠΟΙΝΗ ΣΤΕΡΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (παράγραφος 6 του άρθρου 22 του Ν. 1836/1989) (Έναρξη ισχύος 04.01.2016)
7. ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΛΟΓΩ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (παράγραφος 6 του άρθρου 22 του Ν. 1836/1989) (Έναρξη ισχύος 04.01.2016)
8. ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε., Ε.Τ.Α.Π – Μ.Μ.Ε.) (Άρθρο 50 του Ν. 4144/2013) (Έναρξη ισχύος 04.01.2016)
9. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ (Π.δ. 776/1977) (Έναρξη ισχύος 04.01.2016)
10. ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ (Άρθρο 142 του Ν. 3655/2008) (Έναρξη ισχύος 04.01.2016)

2. Για την διεκπεραίωση των ανωτέρω διοικητικών διαδικασιών μέσω ΚΕΠ απαιτούνται τα ακόλουθαδικαιολογητικά:

Α) Αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας του ενδιαφερόμενου (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης ή ασφαλιστικό βιβλιάριο). Σε περίπτωση κατά την οποία προσέρχεται εκπρόσωπος του δικαιούχου απαιτείται επίδειξη εξουσιοδότησης με βεβαίωση του γνησίου υπογραφής.
Για την ανανέωση του δελτίου ανεργίας καθώς και για την έκδοση όλων των βεβαιώσεων των επιδοτούμενων ή μη ανέργων, απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία τους σύμφωνα με τις ως άνω αναφερόμενες διατάξεις (Ν. 3996/2011, Ν. 4302/2014).
Η ανανέωση του δελτίου ανεργίας γίνεται μέσα σε διάστημα πέντε (5) εργασίμων ημερών πριν ή μετά την προβλεπόμενη και αναφερόμενη λήξη ισχύος του Δελτίου.

Β) έγγραφα από το οποία προκύπτει ο ΑΦΜ και ο AM ΚΑ του δικαιούχου

Γ) Δικαιολογητικά επιδομάτων – βοηθημάτων και λοιπών παροχών Ασφάλισης:
1) ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΟΧΙΑΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ (Άρθρο 22 του Ν. 1836/1989)
α) Φωτοαντίγραφο άδειας χειριστού για την επαγγελματική κατηγορία των χειριστών κλπ μηχανημάτων.
β) Βεβαίωση της οικείας αρχής για την απόδειξη του τόπου κατοικίας για την επαγγελματική κατηγορία των σμυριδορυκτών Νάξου
γ) Βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού σωματείου για την επαγγελματική κατηγορία των μουσικών
2) ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΞΕΤΙΣΑΝ ΠΟΙΝΗ ΣΤΕΡΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (Άρθρο 22 του Ν. 1836/1989)
α) Αποφυλακιστήριο
β) Εισήγηση Κοινωνικής Λειτουργού ή Διευθυντή Φυλακών
3) ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΛΟΓΩ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Άρθρο 22 του Ν. 1836/1989)
Α) Επισχετήριο
4) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ (Π.δ. 776/1977)
α) Βεβαίωση εργοδότη
β) Βεβαίωση επιδόματος μητρότητας ΙΚΑ – ΕΤΑΜ
γ) Φωτοαντίγραφα των σελίδων του βιβλιαρίου Ασθενείας για τις ημέρες ασθένειας
5) ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ (Άρθρο 142 του Ν. 3655/2008)
α) Βεβαίωση εργοδότη
β) Βεβαίωση επιδόματος μητρότητας ΙΚΑ – ΕΤΑΜ

3. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των παραπάνω επιδομάτων – βοηθημάτων και λοιπών παροχών Ασφάλισης διαβιβάζονται μέσω του ΚΕΠ από το οποίο υποβλήθηκε η ηλεκτρονική αίτηση συνοδευόμενα με εκτύπωση αυτής στο οικείο υποκατάστημα του ΟΑΕΔ.

4. Η διεκπεραίωση των ανωτέρω διοικητικών διαδικασιών γίνεται μέσω του συστήματος «ΕΚΕΡ -ΕΡΜΗΣ» που υποστηρίζουν τα ΚΕΠ. Ο ΟΑΕΔ σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) προβαίνει στις απαραίτητες παρεμβάσεις στα συστήματα του και υλοποιεί τις απαιτούμενες υπηρεσίες διαδικτύου (web services) από την πλευρά του για την διασύνδεση και την λειτουργικότητα με το σύστημα «ΕΚΕΡ – ΕΡΜΗΣ», ώστε να επιτευχθεί η διασφάλιση του ενιαίου περιβάλλοντος λειτουργίας των υπαλλήλων των ΚΕΠ, τα θέματα ασφάλειας και η τήρηση των απαραίτητων στοιχείων στο σύστημα «ΕΚΕΡ – ΕΡΜΗΣ», η παραγωγή αναφορών και στατιστικών, αλλά και γενικότερα η παρακολούθηση των υποθέσεων που διεκπεραιώνονται μέσω των ΚΕΠ.
Κάθε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής από την πλευρά του ΟΑΕΔ απαιτεί την συμφωνία με την Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ώστε να γίνονται έγκαιρα οι απαραίτητες παρεμβάσεις στο σύστημα «ΕΚΕΡ – ΕΡΜΗΣ».

Για την εξυπηρέτηση των χρηστών της εφαρμογής «ΕΚΕΡ – ΕΡΜΗΣ» κατά τη διεκπεραίωση των ανωτέρω διαδικασιών, διατίθεται με μέριμνα των αρμόδιων υπηρεσιών του ΟΑΕΔ το αργότερο 15 ημέρες πριν την έναρξη εφαρμογής της παρούσας απόφασης εγχειρίδιο χρήσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής καθώς και τυχόν οδηγίες για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας.

5. Οι εκτυπωμένες βεβαιώσεις παραδίδονται στους ενδιαφερόμενους χωρίς να απαιτείται επικύρωση.

6. Η έναρξη ισχύος της παρούσας ορίζεται σε ένα μήνα (27.09.2015) από την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ B 1845 – 27.08.2015), εκτός των περιπτ. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10 της υποπαρ. Ill της παραγράφου 1 της παρούσης, των οποίων οι διαδικασίες εφαρμογής θα ξεκινήσουν την 04/01/2016.

7. Από την έναρξη εφαρμογής της παρούσας η με αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/12604/30-6-2003 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 927 Β/4-7-2003) παύει να ισχύει.Πλήρης κατάρρευση της δημοφιλίας Τσίπρα

Ραγδαία αποσυσπείρωση του ΣΥΡΙΖΑ


Νέα δεδομένα στο προεκλογικό πολιτικό σκηνικό δημιουργούν η άνευ προηγουμένου κατάρρευση της εικόνας του απελθόντος πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στην ευρεία κοινή γνώμη και μεταξύ όσων τον ψήφισαν ενθουσιωδώς μόλις πριν από επτά μήνες, αλλά και η πρωτοφανής αρνητική αξιολόγηση του κυβερνητικού έργου από τους πολίτες, όπως αποτυπώνονται στη δημοσκόπηση που διενήργησε η εταιρεία Alco.
Στην αφετηρία της κούρσας προς την κάλπη της 20ής Σεπτεμβρίου, το εκλογικό παιχνίδι μοιάζει απολύτως ανοιχτό σε όλα τα ενδεχόμενα, καθώς η ραγδαία αποσυσπείρωση του ΣΥΡΙΖΑ αυξάνει σημαντικά τις ελπίδες της Νέας Δημοκρατίας να ανατρέψει το ελαφρύ προβάδισμα της τάξης του 1,5%, που διατηρεί το αποδεκατισμένο κόμμα του κ. Αλέξη Τσίπρα, και να κόψει εκείνη πρώτη το νήμα.
Κλείνοντας τον επτάμηνο κύκλο της παρουσίας του στο Μέγαρο Μαξίμου, ο κ. Τσίπρας φαίνεται ότι επέστρεψε στην Κουμουνδούρου έχοντας σπαταλήσει το μεγαλύτερο μέρος του πολιτικού κεφαλαίου που είχε συσσωρεύσει όταν ήταν στην αντιπολίτευση αλλά και το πρώτο διάστημα της πρωθυπουργικής του θητείας.
Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με την έρευνα της Alco που διεξήχθη στις 25 με 28 Αυγούστου, 8 στους 10 πολίτες -για την ακρίβεια, το 79% των ερωτηθέντων- δηλώνουν απογοητευμένοι από τον κ. Τσίπρα, ενώ μόλις το 10% εκφράζει την άποψη ότι ο παραιτηθείς πρωθυπουργός δικαίωσε τις προσδοκίες που υπήρχαν για εκείνον πριν από επτά μήνες που ανέλαβε τη διακυβέρνηση.

Συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2015

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων των οποίων η σταφυλική παραγωγή προορίζεται για οινοποίηση, υποχρεούνται αμέσως μετά το πέρας του τρυγητού να υποβάλλουν δήλωση συγκομιδής σύμφωνα με τον Καν(ΕΚ) 436/2009, όπως ισχύει κάθε φορά.
Ειδικότερα για το έτος 2015, οι δηλώσεις συγκομιδής θα υποβάλλονται από τους υπόχρεους αμπελουργούς οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων» της επίσημης ιστοσελίδας του Υ.Π.Α.Π.ΕΝ www.minagric.gr. Η ημερομηνία υποβολής των Δηλώσεων Συγκομιδής αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου 2015 και λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2015, όπου και η ψηφιακή υπηρεσία θα κλείσει για τις νέες δηλώσεις.
Μετά την ολοκλήρωση της Δήλωσης Συγκομιδής, δηλαδή μετά την λήξη της περιόδου υποβολής και τροποποίησης (30 Νοεμβρίου), υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης από τους παραγωγούς του αντίγραφου της δήλωσης που ενέχει θέση βεβαίωσης κατάθεσης Δήλωσης Συγκομιδής. Σε περίπτωση που ο παραγωγός διαπιστώσει λάθος στη Δήλωση Συγκομιδής, τότε έχει την δυνατότητα να ζητήσει από την Υπηρεσία μας με αίτηση τροποποίησης και κατόπιν προσκομίσεως των απαραίτητων δικαιολογητικών-παραστατικών τη διόρθωση της Δήλωσης Συγκομιδής τους.

1) Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης συγκομιδής:
α) οι αμπελουργοί των οποίων το σύνολο της σταφυλοπαραγωγής προορίζεται για άμεση μεταποίηση σε χυμό σταφυλιών. Σε αντίθετη περίπτωση (π.χ. πώληση μέρους σταφυλικής παραγωγής), ο παραγωγός υποχρεούται να υποβάλει δήλωση συγκομιδής και η ποσότητα που πωλείται προς χυμοποίηση εισάγεται στο πεδίο «ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ». Αντίστοιχα η ποσότητα που προορίζεται για οινοποίηση θα εισάγεται στο αντίστοιχο πεδίο «ΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΛΟΥΝΤΑ» ή «ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ» ή «ΠΩΛΗΘΕΝΤΑ ΣΕ ΟΙΝΟΠΟΙΟ».
β) οι αμπελουργοί των οποίων οι εκμεταλλεύσεις τους καταλαμβάνουν λιγότερο από ένα (1) στρέμμα αμπελώνα και το παραγόμενο προϊόν τους προορίζεται για οικογενειακή κατανάλωση και δεν διατίθεται και ούτε πρόκειται να διατεθεί στο εμπόριο με οποιαδήποτε μορφή.
γ) οι οινοποιοί κάτοχοι αμπελουργικής έκτασης οι οποίοι οινοποιούν οι ίδιοι το σύνολο της παραγωγής τους (δήλωση παραγωγής). Σε αντίθετη περίπτωση (π.χ. πώληση μέρους σταφυλικής παραγωγής) οι οινοποιοί κάτοχοι αμπελουργικής εκμετάλλευσης υποχρεούνται να υποβάλουν και δήλωση συγκομιδής.
2) Δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δηλώσεων συγκομιδής οι αμπελουργοί που είναι μέλη συνεταιριστικού οινοποιείου και παραδίδουν το σύνολο της παραγωγής τους στο εν λόγω συνεταιριστικό οινοποιείο.
3) Οι αμπελουργοί που παραδίδουν τη σταφυλική τους παραγωγή σε οινοποιείο προς οινοποίηση και η παραγωγή αυτή επιστρέφεται με τη μορφή τελικού προϊόντος στον αμπελουργό, υποχρεώνονται να υποβάλλουν επιπλέον της δήλωσης συγκομιδής και δήλωση παραγωγής.
4) Σε περίπτωση ολοκληρωτικής καταστροφής της ετήσιας σταφυλικής παραγωγής εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων (αποζημιώσεις ΕΛΓΑ), οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν μηδενική δήλωση συγκομιδής, οπότε και στο αντίστοιχο πεδίο θα συμπληρώνεται και το αίτιο που την προκάλεσε (π.χ ανωτέρα βία, μη συγκομιδή για οικονομικούς λόγους, ζημιά από παγετό, χαλάζι, περονόσπορο, καύσωνα και λοιποί λόγοι).
5) Εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας, οι υπόχρεοι για δηλώσεις συγκομιδής που δεν υποβάλουν τις δηλώσεις αυτές κατά τις ημερομηνίες που ορίζει η αρμόδια Διεύθυνση του Υ.Π.Α.Π.ΕΝ, αποκλείονται των διαφόρων ευεργετημάτων των μέτρων που προβλέπονται, (πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων, πρόγραμμα στήριξης των μικρών νησιών του Αιγαίου, χορήγηση δικαιωμάτων από το εθνικό αποθεματικό και αδειών φύτευσης), για την τρέχουσα και την επόμενη αμπελοοινική περίοδο.
Ωστόσο, η υπέρβαση των ημερομηνιών που έχουν οριστεί κατά 10 εργάσιμες ημέρες το μέγιστο, επισύρει αναλογική μείωση των καταβλητέων ποσών για την τρέχουσα αμπελοοινική περίοδο σε επιδοτούμενα προγράμματα, σε ποσοστό 1% για κάθε μέρα καθυστέρησης). (άρθρο 18 Καν (ΕΚ) 436/2009).

Ε.Π.

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης 
Δημήτριος Δήμου
Γεωπόνος

Κατάθεση της Τιμίας Ζώνης της Θεοτόκου

Το 395 ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Αρκάδιος μετέφερε από τα Ιεροσόλυμα στην Κωνσταντινούπολη τη ζώνη της Θεοτόκου, ένα από τα λιγοστά κειμήλια του επιγείου βίου της Παναγίας, κατασκευασμένη από τρίχες καμήλας. Την τοποθέτησε σε μία χρυσή θήκη, που ονομάστηκε Αγία Σωρός, και την εναπόθεσε στο ναό της Θεοτόκου στη συνοικία Χαλκοπρωτεία της Κωνσταντινούπολης.
Ο αυτοκράτορας Λέων ΣΤ’ ο Σοφός άνοιξε την Αγία Σωρό μετά από 410 χρόνια, για να επικαλεσθεί τη θεία χάρη της, επειδή η σύζυγός του Ζωή διακατεχόταν από έναν δαίμονα. Αφού, λοιπόν, την προσκύνησαν, ο πατριάρχης άπλωσε την τίμια Ζώνη πάνω στην πάσχουσα αυτοκράτειρα, η οποία ελευθερώθηκε αμέσως από το δαιμόνιο. Το γεγονός τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία στις 31 Αυγούστου, την τελευταία ημέρα του εκκλησιαστικού έτους.
Τμήμα της Τιμίας Ζώνης βρίσκεται στη Μονή Βατοπεδίου του Αγίου Όρους, δωρεά του Σέρβου ηγεμόνα Λάζαρου (1371-1389). Ναός αφιερωμένος στην Τίμια Ζώνη υπάρχει στην Αθήνα (Πατήσια).

Απολυτίκιο

Θεοτόκε αειπάρθενε, των ανθρώπων η σκέπη, Εσθήτα και Zώνην του αχράντου σου σώματος, κραταιάν τη πόλει σου περιβολήν εδωρήσω, τω ασπόρω τόκω σου άφθαρτα διαμείναντα, επί σοι γαρ και φύσις καινοτομείται και χρόνος, διο δυσωπούμεν σε, ειρήνην τη πολιτεία σου δώρησαι, και ταις ψυχαίς ημών το μέγα έλεος.

Μουσική βραδιά με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο και Βαγγέλη Τρίγκα στο Λυγουριό

Στο πλαίσιο του εορτασμού των 40 χρόνων λειτουργίας του Προοδευτικού Συλλόγου Λυγουριού «ο Καββαδίας» διοργανώνεται μουσική βραδιά, στο Δημοτικό Σχολείο Λυγουριού, την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 20:30.
Προσκεκλημένοι, ο Γεράσιμος Ανδρεάτος και ο Βαγγέλης Τρίγκας με το μουσικό του σύνολο, που σε συνεργασία θα παρουσιάσουν μουσικό πρόγραμμα με έντεχνα λαϊκά τραγούδια, καθώς επίσης και νέες ορχηστρικές συνθέσεις του Βαγγέλη Τρίγκα.

Συμμετέχουν επίσης:

Νίκος Τατασόπουλος: μπουζούκι
Θόδωρος Μπρουτζάκης: πιάνο
Μαργαρίτα Καραμολέγκου: τραγούδι
Αλέξανδρος Κασαρτζής: βιολοντσέλο
Βασίλης Κατσαρός: κλασσική κιθάρα
Αντώνης Τζίκας: κοντραμπάσο

Τιμή εισόδου:5 ευρώ

Καλαμάτα: Συνελήφθησαν δύο Σύριοι που επιχείρησαν να ταξιδέψουν με πλαστά έγγραφα

Κατά τον αστυνομικό έλεγχο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, ένα διαβατήριο Γερμανικών Αρχών και ένα δελτίο ταυτότητας Ελληνικών ΑρχώνΣυνελήφθησαν, χθες το πρωί, στον Κρατικό Αερολιμένα Καλαμάτας, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Καλαμάτας, δύο αλλοδαποί υπήκοοι Συρίας, ηλικίας 18 και 33 ετών, αντίστοιχα, για πλαστογραφία, ψευδή ανωμοτί κατάθεση και παράβαση της νομοθεσίας για τους αλλοδαπούς.
Ειδικότερα, κατά τον έλεγχο των ταξιδιωτικών εγγράφων των δυο αλλοδαπών, οι οποίοι είχαν σκοπό να ταξιδέψουν με πτήση για τη Στοκχόλμη, διαπιστώθηκε ότι τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα ήταν πλαστά.
Κατά τον αστυνομικό έλεγχο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, ένα διαβατήριο Γερμανικών Αρχών και ένα δελτίο ταυτότητας Ελληνικών Αρχών.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας. Η αστυνομική έρευνα και η προανάκριση διενεργούνται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Καλαμάτας.

«High tech» κλοπή από τσιγγάνες στην Πάτρα

Όρμησαν ξαφνικά μέσα σε ένα βίντεο κλαμπ στην Αγυιά Αχαΐας και πριν προλάβει να αντιδράσει ο ιδιοκτήτης, άρπαξαν όσα χρήματα υπήρχαν στην ταμειακή μηχανήΜανία με την… τεχνολογία είχαν οι δυο τσιγγάνες που όρμησαν ξαφνικά μέσα σε ένα βίντεο κλαμπ στην Αγυιά Αχαΐας και, πριν προλάβει να αντιδράσει ο ιδιοκτήτης, άρπαξαν όσα χρήματα υπήρχαν στην ταμειακή μηχανή, το κινητό του και… τέσσερις κάρτες μνήμης!
Ο επιχειρηματίας, που εκείνη την ώρα συζητούσε με έναν πελάτη, προσπάθησε να τις καταδιώξει ενώ ταυτόχρονα καλούσε σε βοήθεια και στην περιοχή έφτασαν άμεσα άνδρες της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. οι οποίοι συνέλαβαν τις δυο γυναίκες. Τα κλοπιμαία βρέθηκαν και επιστράφηκαν στον ιδιοκτήτη του καταστήματος και οι δράστιδες οδηγήθηκαν στην Ασφάλεια όπου ανακρίνονται και για άλλες κλοπές.
Εκεί συνάντησαν και μια 45χρονη ομόφυλή τους που συνέλαβαν οι αστυνομικοί στο κέντρο της Πάτρας, λίγη ώρα αφ' ότου είχε ακινητοποιήσει μια γυναίκα την ώρα που περπατούσε και της είχε αρπάξει την τσάντα, μέσα στην οποία υπήρχαν 300 ευρώ και προσωπικά έγγραφα. Όλα βρέθηκαν στην κατοχή της και αποδόθηκαν στο θύμα.

Πέθανε ο ποιητής Ηλίας Σιμόπουλος

Το έργο του έχει μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες


Με το έργο του «Αρκαδική Ραψωδία» το 1958, καθιερώθηκε ως ένας από τους σημαντικότερους πνευματικούς ανθρώπους της χώραςΈφυγε πλήρης ημερών ο πολυμεταφρασμένος ποιητής Ηλίας Σιμόπουλος. Ο ποιητής γεννήθηκε στο Καστανοχώρι Μεγαλόπολης στις 23 Νοεμβρίου 1913 και με το έργο του «Αρκαδική Ραψωδία» το 1958, καθιερώθηκε ως ένας από τους σημαντικότερους πνευματικούς ανθρώπους της χώρας, αν και η πρώτη ποιητική του συλλογή «Χαιρετισμός στον πρώτο ήλιο» δημοσιεύθηκε το 1946.
Εξέδωσε πλειάδα ποιητικών συλλογών μεταξύ των οποίων, «Έκτη Εντολή», «Το σπίτι με τις χελιδονοφωλιές», «Το μεγάλο ποτάμι», «Τα τεκμήρια», «Τα ρόδα της Ιεριχώς», «Το τετράδιο της γης», «Οι Μικρές Μαρτυρίες», «Τα Εναγώνια» και πολλές ακόμα, με τελευταία πριν λίγα χρόνια τις «Ράθυμες ώρες».
Το έργο του έχει μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες όπως Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Κινέζικα, Ιταλικά, Ρώσικα και σε αρκετές ακόμα.
Διετέλεσε πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών η οποία το 2011 τον πρότεινε για το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας.
Ο δήμαρχος Μεγαλόπολης Διονύσιος Παπαδόπουλος, στο συλλυπητήριο μήνυμά του, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι, «ο ποιητής από του σημαντικότερους της μεταπολεμικής γενιάς, εμβριθείς δοκιμιογράφος, δυναμικός αγωνιστής στους κοινωνικούς και πνευματικούς αγώνες, μας αφήνει πίσω παρακαταθήκη ένα σπουδαίο λογοτεχνικό έργο αλλά και ένα σπουδαίο πρότυπο πνευματικού ανδρός».
Επιπλέον τονίζει ότι, «ειδικότερα εμείς οι Μεγαλοπολίτες έχουμε ένα παραπάνω λόγο να τον τιμούμε και ως συμπατριώτη μας. Ο Ηλίας Σιμόπουλος που στις επόμενες ώρες θα τον δεχθεί το χώμα του αγαπημένου του Καστανοχωρίου, όπως συμβαίνει πάντα με όλους όσους αφήνουν πίσω τους σπουδαίο πνευματικό έργο, θα μείνει ζωντανός στην καρδιά και στο μυαλό και όσων τον γνώρισαν και όσων νεότερων στο μέλλον θα τον γνωρίσουν από τα βιβλία του».
Η κηδεία του θα τελεστεί στο Καστανοχώρι Μεγαλόπολης, την προσεχή Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις 11:30 το πρωί.

Άργος: Λήστεψαν αλλοδαπό παριστάνοντας τους αστυνομικούς

Τον κτύπησαν, τον απείλησαν και τον λήστεψαν, αποσπώντας όσα χρήματα είχε πάνω του, καθώς και δύο κινητά - Συνελήφθη ένας 29χρονος Βούλγαρος – Αναζητείται ένας 19χρονος ΡουμάνοςΤους αστυνομικούς προσποιήθηκαν δυο νεαροί αλλοδαποί για να ακινητοποιήσουν έναν 23χρονο Αφγανό στο Άργος, δήθεν για να του κάνουν έλεγχο. Αμέσως μετά, όμως, τον γρονθοκόπησαν και τον απείλησαν με μαχαίρι για να τον ληστέψουν!
Οι δράστες άρπαξαν από τον άτυχο μετανάστη όσα χρήματα είχε πάνω του και δύο κινητά και εξαφανίστηκαν τρέχοντας. Ο Αφγανός κατήγγειλε τη ληστεία στην Ασφάλεια Άργους και αμέσως ξεκίνησε επιχείρηση για τον εντοπισμό των δραστών. Οι αστυνομικοί δεν άργησαν να βρουν έναν 29χρονο Βούλγαρο και να τον συλλάβουν.
Όμως, ο 19χρονος Ρουμάνος συνεργός του κατάφερε να διαφύγει και αναζητείται. Σε βάρος και των δυο σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία και αντιποίηση αρχής, με την οποία ο 29χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Ναυπλίου.

Τραγική η κατάσταση στην υγεία

Με εθελοντική εργασία από εξωνοσοκομειακούς γιατρούς ή υπεραπασχόληση των διευθυντών καλύπτονται οι δραματικές ελλείψεις στα δημόσια νοσοκομεία. Η παθολογική του νοσοκομείου της Σπάρτης αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες, η χειρουργική του Ναυπλίου έμεινε μέσα στο καλοκαίρι χωρίς αναισθησιολόγο, ενώ στο Ασκληπιείο Βούλας δύο νεφρολόγοι έπαψαν να κάνουν περισσότερες εφημερίες από όσες προβλέπει ο νόμος.
Η συνεχής εφημέρευση ήταν εξοντωτική, ενώ δεν πληρώνονταν περισσότερες εφημερίες από όσες ορίζει το μηνιαίο «πλαφόν».
Η απόφασή τους αυτή προκάλεσε 18 μέρες κενό στο πρόγραμμα εφημεριών του Σεπτεμβρίου, το οποίο προσφέρθηκε να καλύψει ο διευθυντής του τμήματος Χάρης Ζαχαρόγιαννης: «Παρακαλούμε για τις άμεσες δικές σας ενέργειες, πριν η βιολογία εξοντώσει το εναπομείναν ιατρικό προσωπικό», προειδοποιεί με έγγραφό του προς τη διοίκηση ο διευθυντής.
Η κατάσταση είναι οριακή, με πολλά νοσοκομεία να μην είναι σε θέση να καλύψουν τις εφημερίες τους. Η παθολογική κλινική του νοσοκομείου Σπάρτης κινδυνεύει να μείνει χωρίς... παθολόγο για εφημερία, μετά τη συνταξιοδότηση της διευθύντριας. Στο τμήμα υπηρετούν δύο ειδικευμένοι και δύο ειδικευόμενοι γιατροί, οι οποίοι δεν είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν στις μεγάλες τους ανάγκες.
Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) Μιχάλης Βλασταράκος ανακοίνωσε ότι το κενό της σημερινής εφημερίας του νοσοκομείου προσφέρθηκε να καλύψει χωρίς αμοιβή η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Λακωνίας, η οποία δεν εργάζεται στο νοσοκομείο, αλλά τυγχάνει να είναι καθηγήτρια Παθολογίας!
Σύμφωνα με τον κ. Βλασταράκο, τα προβλήματα των νοσοκομείων της Λακωνίας χρονίζουν και δεν έχει υπάρξει καμία πρόοδος από τον περασμένο Απρίλιο, όταν είχαν επισημανθεί ξανά. Ο πρόεδρος του ΠΙΣ αναφέρει ότι η πίεση εντείνεται από το γεγονός ότι έχει αποδομηθεί η πρωτοβάθμια φροντίδα (Κέντρα Υγείας, ΠΕΔΥ).
Κρίνει, δε, αναγκαία και επείγουσα την πρόσληψη δύο επικουρικών παθολόγων στο νοσοκομείο Σπάρτης και επικουρικών παθολόγων στο νοσοκομείο Μολάων, καθώς ο ένας βρίσκεται σε αναρρωτική άδεια και ο άλλος - λόγω προσωπικών θεμάτων - δεν υπηρετεί αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο.
Οι ελλείψεις γίνονται πιο εμφανείς το καλοκαίρι, λόγω της αυξημένης κίνησης, ειδικά σε τουριστικές περιοχές. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του νοσοκομείου Ναυπλίου, το οποίο έμεινε χωρίς αναισθησιολόγο, ορθοπαιδικό, ωτορινολαρυγγολόγο και οφθαλμίατρο!
Με ανοικτή τους επιστολή, οι γιατροί της κλινικής επισημαίνουν ότι -μαζί με τις λιγοστές νοσηλεύτριες που απέμειναν- παλεύουν καθημερινά την αρρώστια και τον πόνο. Σε μέρες γενικής εφημερίας -αναφέρουν- το νοσοκομείο δεν στελεχώνεται με όλες τις προβλεπόμενες ιατρικές ειδικότητες «πρώτης γραμμής».
Με ποια λογική -αναρωτιούνται- ένα επείγον περιστατικό μπορεί να διεκπεραιωθεί μακράν του συμβάντος, μέσω λογικής διακομιδών και πόσο αυτό κοστίζει σε ανθρώπινες ζωές και πόρους; Την ίδια ώρα, το νοσοκομείο έχει ξεμείνει από διοικητικούς υπαλλήλους, ενώ δεν λειτουργεί έστω και στοιχειωδώς το γραφείο προμηθειών.

Προσλήψεις

Την κάλυψη 5.465 θέσεων ιατρικού και λοιπού προσωπικού, με διάφορες εργασιακές σχέσεις, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας.
Από αυτές, οι 2.440 προορίζονται για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων και εγκρίθηκαν με πράξη του υπουργικού συμβουλίου. Οι θέσεις κατανέμονται ως εξής: 1.110 νοσηλευτές, 600 ειδικευμένοι γιατροί, 550 διαφόρων ειδικοτήτων, 100 θέσεις πληρωμάτων ασθενοφόρων και 80 θέσεις για κάλυψη κενών σε οργανισμούς αντιμετώπισης των εξαρτήσεων. Στην Υγεία θα καταλήξουν άλλες 3.025 θέσεις, τις οποίες καλύπτει ο ΟΑΕΔ, μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα. Είναι πλήρους απασχόλησης, μέσω πρόσληψης προσωπικού σε επιβλέποντες φορείς, όπως νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και Υγειονομικές Περιφέρειες.
Η σχετική διαδικασία υποβολής αιτήσεων έχει ξεκινήσει και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω του Διαδικτύου (www.oaed.gr).

Τετραήμερες εκδηλώσεις στο Λυγουριό για τα 40 Χρόνια "Καββαδίας"

1975...Είκοσι δύο νέοι άνθρωποι ενώνουν τις ιδέες τους και παίρνουν την πρωτοβουλία να δημιουργήσουν έναν φορέα πολιτισμού και εξωραϊσμού του τόπου. Η επωνυμία αυτού?
Προοδευτικός Σύλλογος Λυγουριού «Ο Καββαδίας»…και έμβλημά του στρογγυλή σφραγίδα στην οποία απεικονίζεται το διάσημο θέατρο του Ασκληπιείου της Επιδαύρου. Με το όνομά του τιμά τον Έλληνα αρχαιολόγο Παναγή Καββαδία, στον οποίο οφείλονται οι ανασκαφές στον αρχαιολογικό χώρο. Ο Σύλλογος αυτός έμελλε να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα πολιτισμού και δημιουργίας των κατοίκων της περιοχής μας και ολόκληρου του Αργολικού χώρου. Η δράση του απαριθμεί 40 χρόνια παρουσίας, 40 χρόνια δημιουργίας και πολιτισμού…
Προς τιμήν όλων αυτών, το τωρινό Διοικητικό Συμβούλιο του Προοδευτικού Συλλόγου Λυγουριού "Ο Καββαδίας" και η Περιφέρεια Πελοποννήσου-Π.Ε.Αργολίδας έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν στις επετειακές εκδηλώσεις με τίτλο "40 Χρόνια Καββαδίας", που θα πραγματοποιηθούν από 3 έως 6 Σεπτεμβρίου, στο Λυγουριό και ώρα 20:30, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2015
Αναδρομή στην ιστορία του Συλλόγου με παρουσιάσεις οπτικοακουστικού υλικού
Δημοτικό Σχολείο Λυγουριού

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2015
Πρεμιέρα θεατρικής παράστασης "Η καλή καρδιά της Ελεονώρας" του Δ.Χορν, από τη Θεατρική Ομάδα του "Καββαδία"
Πνευματικό Κέντρο Αγίου Βασιλείου

Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2015
Παρουσίαση τραγουδιών από την παιδική-εφηβική χορωδία του Συλλόγου και παραδοσιακών χορών από Συλλόγους του χωριού μας
Δημοτικό Σχολείο Λυγουριού

Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2015
Συναυλία με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο και Βαγγέλη Τρίγκα
Δημοτικό Σχολείο Λυγουριού - Τιμή εισόδου:5 ευρώ

1975-2015…Σας περιμένουμε να γιορτάσουμε μαζί αυτά τα 40 χρόνια δημιουργίας και πολιτισμού στον τόπο μας....για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεώτεροι!

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα!!!

Εντοπίστηκαν 8 νέα ενάλια σπήλαια στην Κυνουρία


Οκτώ νέα σπήλαια εντοπίστηκαν στην παραλιακή Κυνουρία τις προηγούμενες ημέρες από τον Σπηλαιολογικό Ελληνικό Εξερευνητικό Όμιλο (ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο.), από μέλη του σωματείου που πραγματοποίησαν εξερεύνηση στην περιοχή και μάλιστα στο ένα από αυτά προχώρησαν στην χαρτογράφησή του.
Ο Σπηλαιολογικός Ελληνικός Εξερευνητικός Όμιλος, σε ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι μέλη του βρέθηκαν στις ακτές της Κυνουρίας από τις 14 έως και 24 Αυγούστου και σε ακτίνα πέντε χιλιομέτρων από την παραλία Ζαρίτσι, εντόπισαν οχτώ ενάλια σπήλαια, χαρτογραφήθηκε το ένα και εξερευνήθηκαν άλλα τρία.


Σημειώνουν ότι «με πληροφορίες του ερευνητή δύτη Αλέξη Παπαδόπουλου, βρεθήκαμε και εξερευνήσαμε ένα μεγάλο σπήλαιο στο Αρκαδικό Χωριό. Στις 10-8-2014 εντοπίστηκε από μέλη μας (Βασίλης Αθανασόπουλος, Στυλιανό Κολίσογλου, Σταματία Λυπάρου) ενάλιο σπήλαιο η είσοδος του οποίου είναι από την ξηρά, και η πρόσβαση στο σημείο γίνεται με βάρκα ή κολυμπώντας. Από την θάλασσα σου δίνει την εντύπωση βραχοσκεπής και μόνο όταν ανέβεις και πλησιάσεις αρκετά βλέπεις μία μικρή αίθουσα με δύο μεγάλες σταλαγμιτικές κολώνες που καταλήγουν στο νερό με θερμοκρασία να φθάνει τους 17 βαθμούς Κελσίου».
Επισημαίνεται για το συγκεκριμένο σπήλαιο πως οι σχηματισμοί είναι μεγάλοι, ενώ οι αυτοδύτες Κολίσογλου και Αθανασόπουλος φθάνοντας σε βάθος 18 περίπου μέτρων διαπίστωσαν ότι υπάρχουν ανοίγματα για συνέχεια.
Τα μέλη της αποστολής του (ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο.), πραγματοποίησαν πέντε συνολικά εξερευνητικές σπηλαιοκαταδύσεις και βιντεοσκόπησαν τις εξερευνητικές προσπάθειες που έκαναν.

Εντοπίστηκε χασισοφυτεία με 1.585 δενδρύλλια σε δασώδη περιοχή στην Κορινθία

Χασισοφυτεία, αποτελούμενη από 1.585 δενδρύλλια κάνναβης, εντοπίστηκε σε δασώδη περιοχή του τοπικού διαμερίσματος Φενεού Κορινθίας από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Κορίνθου, σε συνεργασία με άνδρες του Αστυνομικού Τμήματος Γκούρας.
Για την υπόθεση αυτή συνελήφθη το απόγευμα της Τετάρτης στο Πανόραμα Κορινθίας, έπειτα από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, ένας υπήκοος Αλβανίας, 31 ετών, εις βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, η οποία περιλαμβάνει ακόμη έναν 23χρονο ομοεθνή του, ο οποίος αναζητείται, καθώς και άγνωστο αριθμό συνεργών τους.
Ειδικότερα, κατά την επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ., εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης, που αποτελούνταν από 1.585 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από 1,8 έως 3,5 μέτρα, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν. Επιπλέον, στον χώρο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αντικείμενα που σχετίζονται με την καλλιέργεια των δενδρυλλίων.
Όσον αφορά στον τρόπο καλλιέργειας και απόκρυψης των δενδρυλλίων, οι δράστες είχαν διαμορφώσει κατάλληλα τον χώρο της φυτείας, τοποθετώντας περιμετρικά αυτής κορμούς δέντρων, κλαδιά και φύλλα σε πυκνή διάταξη, ώστε να μην είναι ορατή η καλλιέργεια.Επιπλέον, περιμετρικά της φυτείας, οι καλλιεργητές είχαν κατασκευάσει «παρατηρητήρια», με σκοπό την έγκαιρη από μέρους τους αντίληψη των αστυνομικών αρχών, σε περίπτωση ανακάλυψης της καλλιέργειας, ενώ εντός αυτής είχαν δημιουργήσει και αυτοσχέδιο κατάλυμα.
Επίσης, είχαν εφοδιαστεί με τα απαραίτητα τόσο για την καλλιέργεια των δενδρυλλίων κάνναβης όσο και για τη διαμονή τους εντός της φυτείας και τη φύλαξή της.
Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Τρίπολης, ενώ οι αστυνομικές έρευνες και το προανακριτικό έργο συνεχίζονται από το Τμήμα Ασφαλείας Κορίνθου για την ταυτοποίηση των συνεργών του, καθώς και για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 23χρονου.

Στις Ομάδες Εργασίας της Ν.Δ. ο Γιάννης Ανδριανός

Ανάμεσα στους βουλευτές της ΝΔ που θα στελεχώσουν τους τομείς κυβερνητικής πολιτικής και θα αποτελέσουν την αιχμή του δόρατος κατά την προεκλογική περίοδο βρίσκεται ο βουλευτής Αργολίδας Γιάννης Ανδριανός.
Πρόκειται για 47 βουλευτές του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, οι οποίοι με απόφαση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας κ. Ευάγγελου Μεϊμαράκη, τοποθετούνται στις Ομάδες Εργασίας, κατά θεματική ενότητα:

Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

Αυγενάκης Ελευθέριος
Γιαννάκης Στέργιος
Ναυτιλίας & Αιγαίου
Μηταράκης Παναγιώτης
Τουρισμού
Κόνσολας Εμμανουήλ
Γκίκας Στέφανος
Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας
Σκρέκας Κων/νος
Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
Μπασιάκος Ευάγγελος
Κατσανιώτης Ανδρέας
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Αραμπατζή Φωτεινή
Καρασμάνης Γεώργιος
Κασαπίδης Γεώργιος
Κοντός Αλέξανδρος
Χαρακόπουλος Μάξιμος
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας
Οικονόμου Βασίλειος
Βαγιωνάς Γεώργιος
Μπουκώρος Χρήστος
Υγείας
Κέλλας Χρήστος
Βλάσης Κων/νος
Γιόγιακας Βασίλειος
Σαλμάς Μάριος
Πολιτισμού
Ράπτη Έλενα
Τζαβάρας Κων/νος
Παιδείας και Θρησκευμάτων
Φορτσάκης Θεόδωρος
Αντωνιάδης Ιωάννης
Στύλιος Γεώργιος
Αθλητισμού
Ανδριανός Ιωάννης
Κουκοδήμος Κων/νος
Καραμανλή Άννα
Έρευνας & Καινοτομίας
Κοψαχείλης Τιμολέων
Μαρτίνου Γεωργία
Εθνικής Άμυνας
Κεφαλογιάννης Ιωάννης
Καραμανλής Κων/νος του Αχιλλέα
Εξωτερικών
Κουμουτσάκος Γεώργιος
Τσιάρας Κων/νος
Δημοσιονομικής Πολιτικής
Ασημακοπούλου Άννα – Μισέλ
Δήμας Χρίστος

Φορολογικής Πολιτικής
Βεσυρόπουλος Απόστολος
Αναστασιάδης Σάββας
Εσωτερικών
Γεωργαντάς Γεώργιος
Δαβάκης Αθανάσιος
Κατσαφάδος Κων/νος

Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης
Κεραμέως Νίκη
Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη
Κυριαζίδης Δημήτριος
Κικίλιας Βασίλειος
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρ. Δικαιωμάτων
Αθανασίου Χαράλαμπος
Μακεδονίας – Θράκης
Δημοσχάκης Αναστάσιος
Καράογλου Θεόδωρος

Αυτό είναι, τελικά, το λογότυπο της Λαϊκής Ενότητας....


Αυτό τελικά είναι το λογότυπο, της "Λαϊκής Ενότητας"..., όπως διέρρευσαν κύκλοι του κόμματος

Οι Αρκάδες της Αμερικής έκαναν έρανο για την ενίσχυση του Παναρκαδικού Νοσοκομείου, συγκεντρώνοντας 125.000 δολάρια

Έρανο για την ενίσχυση σε μηχανήματα κι αναλώσιμα υλικά, του Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης, έκανε η Παναρκαδική Ομοσπονδία Αμερικής, συγκεντρώνοντας 125.000 δολάρια.
Όπως ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου στην Τρίπολη, ο πρόεδρος της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας, Κώστας Καπόγιαννης, οι αρκάδες ομογενείς ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και συνεισέφεραν, προκειμένου να ενισχυθεί το Παναρκαδικό Νοσοκομείο αυτή την δύσκολη περίοδο για την χώρα.

Το ποσό αυτό που συγκεντρώθηκε, δεν θα δοθεί σε χρήματα στην διοίκηση του νοσοκομείου, αλλά διατέθηκε και αγοράστηκαν από την Αμερική, ύστερα από υπόδειξη της διοίκησης του ιδρύματος, κλινοσκεπάσματα και ρόμπες για όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό αξίας είκοσι χιλιάδων περίπου δολαρίων, τα οποία θα φτάσουν μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες στην Τρίπολη.

Επίσης, με τις υποδείξεις του νοσοκομείου έγινε αναβάθμιση μηχανημάτων και προμηθεύτηκαν υλικά για την καρδιολογική κλινική, ενώ θα γίνει και προμήθεια αναλωσίμων, για τις ανάγκες του αιμοδυναμικού εργαστηρίου. Παράλληλα, με τα χρήματα των ομογενών θα ενισχυθεί και η μονάδα αιμοκάθαρσης, όπου σε συνεννόηση με το νοσοκομείο παραγγέλθηκαν πέντε μηχανήματα τα οποία το επόμενο διάστημα θα είναι έτοιμα για να παραληφθούν.

Πέραν αυτών, ο πρόεδρος της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Αμερικής, σημείωσε ότι στοχεύουν στην αξιοποίηση του άλσους του περιβάλει το Παναρκαδικό Νοσοκομείο, προκειμένου να το μετατρέψουν σε πάρκο αναψυχής, τόσο για τους ασθενείς, όσο και για τους κατοίκους της πόλης και γι’ αυτό βρίσκονται σε συζητήσεις με την δημοτική αρχή της πόλης.

Επιπλέον, στο σχεδιασμό τους είναι και η λειτουργία καλοκαιρινού σχολείου στο Πράσινο Νηπιαγωγείο που έχει ο δήμος Τρίπολης στο Μερκοβούνι, για την φοίτηση τους καλοκαιρινούς μήνες μικρής ηλικίας παιδιών ομογενών, παράλληλα με παιδιά της πόλης, ώστε στο πλαίσιο δράσεων δημιουργικής απασχόλησης, να δημιουργήσουν τα παιδιά φιλικές σχέσεις και να αναπτύξουν δεσμούς με την ιδιαίτερη πατρίδα τους

Τριγυρνούσαν στα χωριά της Μεσσηνίας και έκλεβαν
Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για να εξιχνιαστούν και άλλες διαρρήξεις που ενδεχομένως έχει διαπράξει το ζευγάρι Η επιχείρηση που ξεκίνησε άμεσα από την Ασφάλεια μόλις ενημερώθηκε για την εισβολή σε ένα σπίτι σε τοπική κοινότητα του Δήμου Καλαμάτας, οδήγησε στη σύλληψη ενός ζευγαριού που «αλώνιζε» στα χωριά της Μεσσηνίας τις τελευταίες 35 ημέρες.

Οι δυο Έλληνες, ένας 36χρονος και η 22χρονη σύντροφός του, εντοπίστηκαν στην πόλη λίγες ώρες μετά την κλοπή, συνελήφθησαν και στην κατοχή τους βρέθηκαν τα χρήματα, τα χρυσαφικά και άλλα αντικείμενα που είχαν αρπάξει από το σπίτι. Κατά την προανάκριση εξακριβώθηκε ότι είχαν διαπράξει από τις 16 Ιουλίου άλλες τρεις κλοπές και μία απόπειρα σε σπίτια και καταστήματα σε κοινότητες των Δήμων Καλαμάτας και Δυτικής Μάνης και είχαν κλέψει μετρητά, χρυσαφικά, έναν υπολογιστή, τρία κινητά και διάφορα προσωπικά αντικείμενα και έγγραφα.
Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για να εξιχνιαστούν και άλλες διαρρήξεις που ενδεχομένως έχει διαπράξει το ζευγάρι, το οποίο οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας και του ασκήθηκε δίωξη για διακεκριμένες κλοπές.

Εντοπίστηκαν 8 νέα ενάλια σπήλαια στην Κυνουρία
Οκτώ νέα σπήλαια εντοπίστηκαν στην παραλιακή Κυνουρία τις προηγούμενες ημέρες από τον Σπηλαιολογικό Ελληνικό Εξερευνητικό Όμιλο (ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο.), από μέλη του σωματείου που πραγματοποίησαν εξερεύνηση στην περιοχή και μάλιστα στο ένα από αυτά προχώρησαν στην χαρτογράφησή του.
Ο Σπηλαιολογικός Ελληνικός Εξερευνητικός Όμιλος, σε ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι μέλη του βρέθηκαν στις ακτές της Κυνουρίας από τις 14 έως και 24 Αυγούστου και σε ακτίνα πέντε χιλιομέτρων από την παραλία Ζαρίτσι, εντόπισαν οχτώ ενάλια σπήλαια, χαρτογραφήθηκε το ένα και εξερευνήθηκαν άλλα τρία.
Σημειώνουν ότι «με πληροφορίες του ερευνητή δύτη Αλέξη Παπαδόπουλου, βρεθήκαμε και εξερευνήσαμε ένα μεγάλο σπήλαιο στο Αρκαδικό Χωριό. Στις 10-8-2014 εντοπίστηκε από μέλη μας (Βασίλης Αθανασόπουλος, Στυλιανό Κολίσογλου, Σταματία Λυπάρου) ενάλιο σπήλαιο η είσοδος του οποίου είναι από την ξηρά, και η πρόσβαση στο σημείο γίνεται με βάρκα ή κολυμπώντας. Από την θάλασσα σου δίνει την εντύπωση βραχοσκεπής και μόνο όταν ανέβεις και πλησιάσεις αρκετά βλέπεις μία μικρή αίθουσα με δύο μεγάλες σταλαγμιτικές κολώνες που καταλήγουν στο νερό με θερμοκρασία να φθάνει τους 17 βαθμούς Κελσίου».
Επισημαίνεται για το συγκεκριμένο σπήλαιο πως οι σχηματισμοί είναι μεγάλοι, ενώ οι αυτοδύτες Κολίσογλου και Αθανασόπουλος φθάνοντας σε βάθος 18 περίπου μέτρων διαπίστωσαν ότι υπάρχουν ανοίγματα για συνέχεια.
Τα μέλη της αποστολής του (ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο.), πραγματοποίησαν πέντε συνολικά εξερευνητικές σπηλαιοκαταδύσεις και βιντεοσκόπησαν τις εξερευνητικές προσπάθειες που έκαναν

Βραδιά πανσέληνου στο Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα


Το Σάββατο 29 Αυγούστου ελάτε να απολαύσουμε μαζί την πιο φωτεινή πανσέληνο του χρόνου στην αυλή του Μουσείου, υπό τους ήχους αγαπημένων τραγουδιών και να δείτε την ανανεωμένη μας έκθεση!
Σάββατο 29 Αυγούστου από τις 8.30 το βράδυ

Η βραβευμένη με oscar Helen Elizabeth Hunt στο Ναύπλιο
Η Helen Elizabeth Hunt Αμερικανίδα ηθοποιός, σκηνοθέτης και σεναριογράφος βρέθηκε στο Ναύπλιο και συγκεκριμένα στο Negro Espresso Bar.
Η Έλεν Χαντ πρωταγωνίστησε στην κωμική σειρά Mad About You για επτά χρόνια, πριν συμμετάσχει στη ρομαντική κωμωδία Καλύτερα δε Γίνεται, υποδυόμενη την ανύπαντρη μητέρα Carol Connelly για την οποία κέρδισε το Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου.

Φωτιά σε σκάφος ανοιχτά της μαρίνας Καλαμάτας

Κατασβέστηκε πλήρως, ύστερα από έγκαιρη παρέμβαση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαμάτας, η φωτιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί σε μικρό τουριστικό σκάφος, στα ανοιχτά της μαρίνας Καλαμάτας.Ο έλληνας ιδιοκτήτης του μικρού τουριστικού σκάφους στην προσπάθειά του να το εγκαταλείψει τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Καλαμάτας, ενώ σώος περισυνελέγη από τη θάλασσα και ο δεύτερος επιβάτης του σκάφους.Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το Λιμεναρχείο Καλαμάτας

Νέες πινακίδες της Γραμμικής Β’ στο Μυκηναϊκό ανάκτορο της Λακωνίας
«Πρόκειται για μια από τις πιο σημαντικές συστηματικές έρευνες που διεξάγονται σήμερα, από την οποία περιμένουμε πολλά στοιχεία για τη μυκηναϊκή Ελλάδα, τόσο ως προς τα ανάκτορα και τη διαμόρφωσή τους όσο, κατά κύριο λόγο, σε σχέση με την αύξηση της πληροφορίας για την πρωτοϊστορία στον ελληνικό χώρο». Με αυτά τα λόγια η αναπληρώτρια γγ του υπουργείου Πολιτισμού, Μαρία Ανδρεαδάκη – Βλαζάκη, παρουσίαζε τον Ιούνιο στα μέλη του ΚΑΣ το αίτημα της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας για τη συνέχιση των ανασκαφών στον Αγιο Βασίλειο Ξηροκαμπίου Λακωνίας, που πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα της Εταιρείας, τη διεύθυνση της επίτιμης εφόρου αρχαιοτήτων, Αδαμαντίας Βασιλογάμβρου και με τη συμμετοχή πολυάριθμης διεπιστημονικής ομάδας.

Χτες, η ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού επιβεβαίωνε τη σημασία των ερευνών: Πρόκειται για μία «από τις πιο σπουδαίες συστηματικές ανασκαφές στον τομέα της ελληνικής πρωτοϊστορίας», ανακοίνωνε το ΥΠΠΟ, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων «το πολυτιμότερο εύρημα της ανασκαφής», δηλαδή τις πήλινες πινακίδες Γραμμικής Β΄ γραφής (της πρώτης καταγραφής της ελληνικής γλώσσας), τις οποίες διέσωσε προϊστορική πυρκαγιά.

«Φέτος συνεχίστηκε η έρευνα του αρχείου η οποία έφερε στο φως και άλλες πινακίδες», ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η κ. Βασιλογάμβρου. Ένα αρχείο που, σύμφωνα και με το υπουργείο, περιλαμβάνει πινακίδες όλων των γνωστών από τα άλλα ανακτορικά κέντρα τύπων, καθώς και ετικέτες και πήλινα σφραγίσματα, ενώ στα κείμενα αναφέρονται παροχές αγαθών σε ιερό ή ιερά, ανδρικά και γυναικεία ονόματα, τοπωνύμια και ο τίτλος άναξ (βασιλιάς) στη γενική πτώση (άνακτος).


«Οι πινακίδες διαβάζονται αλλά είναι αποσπασματικές. Κάνουμε μια πρώτη μεταγραφή και μελέτη σε όσες σώζουν πληρέστερα κείμενα. Δεδομένου ότι η έρευνα στο χώρο του αρχείου βρίσκεται σε αρχικό στάδιο (προχωρεί πολύ αργά λόγω της φύσης του αρχαιολογικού στρώματος), είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα βρεθούν περισσότερες και πολύ πιθανό να συμπληρωθούν κάποιες που ήδη έχουμε. Το ιδιαίτερα ενδιαφέρον και σημαντικό στοιχείο είναι ότι στο χώρο που έχουμε μέχρι τώρα ανασκάψει στον Αγιο Βασίλειο η κύρια αρχιτεκτονική φάση ανήκει στον πρώτο ανακτορικό αιώνα, τον 14 αι. π.Χ., στον οποίο χρονολογείται και το αρχείο, είναι δηλαδή παλαιότερο από της Πύλου, κατά τουλάχιστον ένα αιώνα», συμπλήρωσε.

Τείχη μέχρι στιγμής δεν έχουν βρεθεί. «Είναι πιθανό να μην υπήρχαν», αναφέρει η ίδια, ενώ σε ερώτηση για τις ομοιότητες και διαφορές του Αγίου Βασιλείου με άλλα ανακτορικά κέντρα απάντησε ότι πρόκειται για «ένα κρίσιμο ερώτημα, το οποίο δεν μπορεί να απαντηθεί οριστικά και με λίγες λέξεις. Οπωσδήποτε υπάρχουν διαφορές και ομοιότητες, στο βαθμό που τις έχουμε διαγνώσει στην παρούσα φάση της ανασκαφής, αλλά κάθε απάντηση που έχουμε, ή νομίζουμε ότι έχουμε, θέτει και νέα ερωτήματα», τονίζει.

Και τα θραύσματα τοιχογραφιών; «Μέχρι στιγμής, δεν έχουν βρεθεί τοιχογραφίες σε σχέση με τοίχους αλλά σε χώρους απόρριψης υλικών και στην επίχωση ενός κτιρίου. Έχει βρεθεί μεγάλη ποσότητα θραυσμάτων που φέρουν χαρακτηριστικά μοτίβα, όπως σπείρες, ρόδακες, οδοντωτό, το βραχώδες, αλλά και μερικά με αποσπασματικές μορφές ανθρώπων και ζώων και φανταστικών πλασμάτων, όπως ο φτερωτός γρύπας. Έχει γίνει μια προκαταρκτική μελέτη, ενώ η συστηματική θα αποτελέσει αντικείμενο ειδικού ερευνητικού προγράμματος», εξηγεί.

Όσο για τα τελικά συμπεράσματα, «θα αργήσουν να δοθούν», σημειώνει. «Η φύση της ανασκαφής είναι τέτοια που χρειάζεται πολύ χρόνο. Είναι προϊστορική ανασκαφή, πάμε πολύ προσεκτικά, κοσκινίζουμε και πλένουμε το χώμα για να πάρουμε όλες τις πληροφορίες. Απαντάμε σύμφωνα με ό,τι έχουμε μέχρι στιγμής στα χέρια μας. Βέβαια αυτό φέρνει στην επιφάνεια άλλες απορίες κι έτσι προχωρούμε», καταλήγει.

Λευκή Νύχτα στην Καλαμάτα: Mεγάλη βραδιά εμπορίου και πολιτιστικών εκδηλώσεων


Το Σάββατο 29 Αυγούστου 2015, από τις 20.00 και μέχρι το ξημέρωμα, η Καλαμάτα ετοιμάζει μια μεγάλη βραδιά αφιερωμένη στο εμπόριο, μια βραδιά με ολονύκτια λειτουργία των καταστημάτων, ώστε όλοι να μπορέσουν να αγοράσουν αγαθά στις πιο συμφέρουσες τιμές. Στην Καλαμάτα είναι καλοδεχούμενοι οι κάτοικοι της Πελοποννήσου και πέρα απ’ αυτήν, για να μετάσχουν και σε πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα διεξαχθούν σε όλη την πόλη, τις οποίες θα διοργανώσουν ο Δήμος αλλά και ιδιώτες.
Για τη διοργάνωση της 3ης Λευκής Νύχτας, στο πρότυπο των δύο πολύ επιτυχημένων προηγούμενων εκδηλώσεων, συνεργάζονται ο Δήμος Καλαμάτας, ο Εμπορικός Σύλλογος, το Επιμελητήριο, η Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων, η Ένωση ξενοδόχων Μεσσηνίας, ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, με την υποστήριξη του Υπεραστικού και του Αστικού ΚΤΕΛ, των ταξί και κρατικών Υπηρεσιών.
Για τη διευκόλυνση των επισκεπτών, αλλά και προκειμένου να αναπτυχθούν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις, σε μεγάλο τμήμα του κέντρου της Καλαμάτας η πρόσβαση θα επιτρέπεται μόνο σε πεζούς.
Χώροι σταθμεύσεως θα είναι διαθέσιμοι τόσο στο κέντρο όσο και σε περιφερειακά σημεία της πόλης.
Ο Δήμος Καλαμάτας και η Κοινωφελής του Επιχείρηση «Φάρις» έχουν προγραμματίσει τη διοργάνωση μουσικών παραστάσεων, ενώ πολλοί ιδιώτες, ανά περιοχές, θα διοργανώσουν μουσικές εκδηλώσεις με ιδιαίτερο χρώμα στις οδούς και στους πεζοδρόμους όπου δραστηριοποιούνται

Αμαλιάδα: Έδωσαν βεβαίωση σε κυνηγό χωρίς εξέταση γιατρούΜια περίεργη υπόθεση με τη χορήγηση και διακίνηση ψευδών ιατρικών βεβαιώσεων έφερε στο προσκήνιο η Ασφάλεια Αμαλιάδας, κατά τη διάρκεια μιας τυπικής διαδικασίας χορήγησης άδειας κυνηγετικού όπλου. Ως δράστες φέρονται ένας 18χρονος ιδιώτης και ένας 41χρονος γιατρός που υπηρετεί σε νοσηλευτική μονάδα του νομού.
Παράλληλα διερευνάται και ο ρόλος του Σκοπευτικού Κυνηγετικού Συλλόγου Αμαλιάδας στην υπόθεση.
Ο 18χρονος παρουσιάστηκε στη γραμματεία της Ασφάλειας Αμαλιάδας προκειμένου λόγω της περιόδου του κυνηγίου, να αιτηθεί χορήγηση άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου.
Ο νεαρός ανάμεσα στα απαιτούμενα δικαιολογητικά προσκόμισε και ιατρικό πιστοποιητικό που έφερε τη σφραγίδα του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας και την υπογραφή και τη σφραγίδα του 41χρονου γιατρού. Όμως με απόφαση του 2013 του ΕΟΠΠΥ ο φορέας υγείας δεν χορηγεί τέτοιου είδους βεβαιώσεις και ως εκ τούτου ο 18χρονος θα έπρεπε να προσκομίσει βεβαίωση από ιδιώτη γιατρό. Ο νεαρός κλήθηκε από την γραμματεία της Ασφάλειας για το ζήτημα και όταν ρωτήθηκε ποιος του είχε πει ότι πρέπει να φέρει βεβαίωση από γιατρό νοσοκομείου, αυτός απάντησε πως του δόθηκε από τον Σκοπευτικό Κυνηγετικό Σύλλογο Αμαλιάδας, χωρίς να εξεταστεί από γιατρό και απλά συμπληρώθηκαν τα στοιχεία της ταυτότητάς του στο έντυπο.
Μετά από αυτό, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας έκαναν έλεγχο στα γραφεία του συλλόγου και σε συρτάρι βρέθηκαν ακόμα δύο ανάλογα έντυπα χωρίς στοιχεία ταυτότητας αλλά με την σφραγίδα του γιατρού και του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας και άλλα τρία μόνο με τη σφραγίδα του γιατρού. Οι εμπλεκόμενοι δεν συνελήφθησαν λόγω παρέλευσης του αυτοφώρου, όμως σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία η οποία υποβλήθηκε με την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αμαλιάδας.

Γεώργιος Σουρής 1853 – 1919Έλληνας σατιρικός ποιητής, δημοσιογράφος και εκδότης, πολύ δημοφιλής στο κοινό της εποχής του, κυρίως χάρη στην εβδομαδιαία εφημερίδα Ο Ρωμηός, την οποία εξέδιδε από το 1883 έως το 1918.
Ο Γεώργιος Σουρής γεννήθηκε στην Ερμούπολη της Σύρου στις 2 Φεβρουαρίου 1853. Ο πατέρας του με καταγωγή από τα Κύθηρα ήταν έμπορος (η μητέρα του καταγόταν από τη Χίο) και τον προόριζε για κληρικό, αλλά για οικονομικούς λόγους αναγκάστηκε να τον στείλει υπάλληλο στο κατάστημα ενός Έλληνα σιτεμπόρου στο Ταϊγάνιο (Ταγκανρόγκ) της Ρωσίας. Ήταν πάντα αφηρημένος γιατί δεν του άρεσε το εμπόριο και γέμιζε τα κατάστιχα με στίχους που έγραφε κρυφά.

Γύρισε στην Ελλάδα το 1879 και γράφτηκε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Για τα προς το ζην εργαζόταν ως γραφέας σ’ ένα συμβολαιογραφείο και παράλληλα έγραφε ποιήματα και συνεργαζόταν με σατιρικές εφημερίδες της εποχής: Ασμοδαίος του Εμμανουήλ Ροΐδη, Μη χάνεσαι! του Βλάσση Γαβριηλίδη και Ραμπαγάς του Κλεάνθη Τριανταφύλλου. Το 1881 νυμφεύτηκε τη χιώτισσα Μαρή Κωνσταντινίδου, με την οποία απέκτησε τέσσερεις κόρες κι ένα γιο, τον Κρίτωνα Σουρή, ανώτερο τραπεζικό υπάλληλο και ποιητή.

Στις 2 Απριλίου 1883 εξέδωσε τον Ρωμηό, μια εβδομαδιαία έμμετρη τετρασέλιδη σατιρική εφημερίδα, την οποία έγραφε εξ’ ολοκλήρου. «Νονός» του τίτλου ήταν ο ποιητής Γεώργιος Δροσίνης. Ο Σουρής διέκοψε την έκδοση της εφημερίδας τον Αύγουστο, για να δώσει τις εξετάσεις του στο πανεπιστήμιο. Απορρίφθηκε, όμως, στη μετρική «μετά πολλών επαίνων», όπως έλεγε ο ίδιος, από τον καθηγητή Σεμιτέλο, τον οποίο έκανε αργότερα πασίγνωστο στο Πανελλήνιο με τους σατιρικούς του στίχους.
Τον Ιούνιο του 1884 ξανάβγαλε τον Ρωμηό και τον συνέχισε χωρίς διακοπή έως το 1918. Ο ίδιος ανήγγειλε την αποτυχία του και την επανέκδοση του Ρωμηού ως εξής:

Μετά μεγάλης μου χαράς, στους φίλους αναγγέλλω,
πως εξετάσθην, των θυρών ερμητικώς κλεισμένων,
στον πολυγένη Φιντικλή και τον σπανό Σεμτέλο
και απερρίφθην μυστικά, μετά πολλών επαίνων!
Λοιπόν και πάλιν, Έλληνες, αρχίζομε σαν πρώτα,
πάλι «Ρωμηός» και ξάπλωμα, πάλι ζωή και κόττα!..

Ο Ρωμηός αγαπήθηκε πολύ από τον λαό και διαβαζόταν άπληστα από τον ελεύθερο και υπόδουλο ελληνισμό. Για 36 χρόνια και οκτώ μήνες κυκλοφορούσε τακτικά κάθε Σάββατο και έκανε δημοφιλή τον Σουρή. Ο Φασουλής και ο Περικλέτος («ο καθένας νέτος σκέτος»), οι δύο λαϊκοί τύποι που δημιούργησε, σχολίαζαν με εύθυμη διάθεση και πνευματώδη δηκτικότητα τα σπουδαιότερα γεγονότα της εβδομάδας. Οι δυο ήρωές του εκπροσωπούσαν την κοινή γνώμη και το αναγνωστικό κοινό του Ρωμηού χαιρόταν το κέφι, την εξυπνάδα και τον πατριωτισμό τους. Τα θέματα της σάτιρας του Σουρή ήταν κοινωνικά και πολιτικά.
Εκτός από το Ρωμηό, ο Σουρής έγραψε κι άλλα ποιήματα, έμμετρες κωμωδίες και ημερολόγια. Μετέφρασε τις Νεφέλες του Αριστοφάνη, που παίχτηκαν με μεγάλη επιτυχία στο Δημοτικό Θέατρο Αθηνών το 1900. Έγραψε τόσους στίχους, που απορούσε και ο ίδιος για την ποιητική του γονιμότητα:


Τους στίχους που τους έγραψα, φτου να μην τους βασκάνω
και τώρα τους ξαναμετρώ μέσα στην τόση ζέστη,
αν ημπορούσα δίλεπτα μονάχα να τους κάνω
θάχα κι αμπέλια στην Βλαχιά, σπίτια στο Βουκουρέστι.

Είχε εξαιρετική ευκολία στη στιχουργία, ιδιοφυΐα στην εύρεση του κωμικού, αδιάπτωτο κέφι και καλοπροαίρετη σατιρική διάθεση. Χτυπώντας τη φαυλότητα όπου την έβρισκε και στο λαό και στους άρχοντες νουθετούσε και δίδασκε, χωρίς να υβρίζει και να δημιουργεί εχθρούς.
Να πώς σατιρίζει το ρωμηό σ' ένα ποίημά του:


Στον καφενέ απέξω σα μπέης, ξαπλωμένος
Του ήλιου τις ακτίνες αχόρταγα ρουφώ
Και στων εφημερίδων τα νέα βυθισμένος
Κανένα δεν κοιτάζω, κανένα δεν ψηφώ.
Σε μια καρέκλα τόνα ποδάρι μου τεντώνω,
Το άλλο σε μιάν άλλη, κι ολίγο παρεκεί,
Αφήνω το καπέλο και αρχινώ με πόνο
Τους υπουργούς να βρίζω και την πολιτική!
Ψυχή μου! Τι λιακάδα! Τι Ουρανός! Τι φύσις!
Αχνίζει εμπροστά μου ο καϊμακλής καφές
Κι εγώ κατεμπνευσμένος για όλα φέρνω κρίσεις
Και μόνος μου τις βρίσκω μεγάλες και σοφές.

Η καλόκαρδη σάτιρα του Σουρή στρέφεται συχνά και στον ίδιο τον εαυτό του. Να μερικά τετράστιχα από το ποίημα Η ζωγραφιά μου:


Mπόι δυο πήχες,
κόψη κακή,
γένια με τρίχες
εδώ κι εκεί.
Kούτελο θείο,
λίγο πλατύ,
τρανό σημείο
του ποιητή.
Δυο μάτια μαύρα
χωρίς κακία
γεμάτα λαύρα
μα και βλακεία.
Mακρύ ρουθούνι
πολύ σχιστό,
κι ένα πηγούνι
σαν το Xριστό.
Πηγάδι στόμα,
μαλλιά χυτά
γεμίζεις στρώμα
μόνο μ' αυτά.
Mούρη αγρία
και ζαρωμένη,
χλωμή και κρύα
σαν πεθαμένη.
Kανένα χρώμα
δεν της ταιριάζει
και τώρ' ακόμα
βαφές αλλάζει.
Δόντια φαφούτη
όλο σχισμάδες,
ύφος τσιφούτη
για μαστραπάδες.

Ο θαυ
μασμός των συγχρόνων του προς τον Σουρή υπήρξε πολύ μεγάλος. Ο Κωστής Παλαμάς τον αποκαλούσε «γόητα ποιητήν». Θεωρήθηκε ως ο «Νέος Αριστοφάνης», εθνικός ποιητής, προτάθηκε μάλιστα το 1906 για το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Ως άνθρωπος, ο ποιητής που έκανε επί δύο γενεές του Έλληνες να ευθυμούν, «ήταν ολιγόλογος, σοβαρός και μελαγχολικός την όψιν, άκακος ως αρνίον και πρότυπον καλού χριστιανού και οικογενειάρχου». Η γυναίκα του επέμενε πως είχε έξι παιδιά, συμπεριλαμβάνοντας και τον σύζυγό της, που καθώς «ήταν αδέξιος και ανέμελος» είχε πραγματική ανάγκη μητρικής στοργής και φροντίδας. Ονομαστό ήταν το φιλολογικό του σαλόνι, στο οποίο σύχναζαν όλοι οι ποιητές και συγγραφείς της εποχ
Ο Γεώργιος Σουρής πέθανε στο εξοχικό του στο Νέο Φάληρο στις 26 Αυγούστου 1919, σε ηλικία 66 ετών. Το πένθος για τον χαμό του ήταν πανελλήνιο και η κηδεία του έγινε δημοσία δαπάνη με τιμές στρατηγού. Μεταθανάτια του απονεμήθηκε το παράσημο του Ανώτατου Ταξιάρχη του Σωτήρος για τις υπηρεσίες του προς την πατρίδα. Το 1932 στήθηκε η προτομή του στον κήπο του Ζαππείου.

Περί Πηγών...

Αργολίδα: Τον υπέβαλλαν σε εικονικό πνιγμό για να τους αποκαλύψει πού έκρυβε τα χρήματά του!Κοιλάδα Ερμιονίδας

Στιγμές τρόμου έζησε ένας 41χρονος τον οποίο απήγαγαν άγνωστοι δράστες, ενώ λήστεψαν και χτύπησαν άγρια τους γονείς του. Τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε ένας 41χρονος ο οποίος απήχθη στην Κοιλάδα Ερμιονίδας από άγνωστους, αλλά και οι γονείς του, οι οποίοι έπεσαν θύμα ληστείας και άγριου ξυλοδαρμού τρεις ώρες αργότερα, από τους ίδιους δράστες, περιγράφονται στη σχηματισθείσα δικογραφία, την οποία αποκαλύπτει το protothema.gr.
Σύμφωνα με την έρευνα της αστυνομίας και τις καταθέσεις των θυμάτων, δέκα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα της 20ής Αυγούστου, τρεις άνδρες, εκ των οποίων ο ένας Ρομά -χωρίς καλυμμένα χαρακτηριστικά- ενώ οι άλλοι φορούσαν κουκούλες full face, επιτέθηκαν στον 41χρονο την ώρα που αποχωρούσε από το κατάστημά του, το οποίο βρίσκεται στο ισόγειο διώροφου κτηρίου, όπου στον πρώτο όροφο είναι η κατοικία των γονιών του. Με τη χρήση βίας, σπρώχνοντάς τον και απειλώντας τη σωματική του ακεραιότητα με πιστόλι, τον επιβίβασαν στο αυτοκίνητο ιδιοκτησίας της αδερφής του, η οποία του το είχε παραχωρήσει και τον οδήγησαν σε ερημική τοποθεσία, στη θέση Δορούφι Ερμιόνιδας, όπου αφήχθησαν και άλλοι δύο άγνωστοι δράστες, οι οποίοι ακολουθούσαν με αυτοκίνητο μάρκας BMW σκούρου χρώματος, παλαιού τύπου.
«Εκεί ο άγνωστος δράστης Ρομά απομακρύνθηκε και οι λοιποί τέσσερις τον έριξαν στο έδαφος και χτυπώντας τον με κλωτσιές, μπουνιές και με σιδερολοστό σε όλο του το σώμα, απαιτούσαν να τους παραδώσει το χρηματικό ποσό των 60.000 ευρώ, προφασιζόμενοι ότι τους τα χρωστούσε μέλος της οικογένειάς του», σημειώνεται στη δικογραφία, ενώ του αφαίρεσαν το κινητό, λίγα χρήματα που είχε πάνω του καθώς και τα κλειδιά του καταστήματός του. Το μαρτύριο όμως για το θύμα δεν είχε τελειώσει εκεί: «Στη συνέχεια, αφού τον γύμνωσαν για να του αποσπάσουν πληροφορίες σχετικά με χρηματικό ποσό ή χρηματοκιβώτιο που τυχόν κατείχε, βούτηξαν το κεφάλι του επί τουλάχιστον δεκαπέντε φορές στη θάλασσα. Εν συνεχεία αφού του έδεσαν τα πόδια και τα χέρια με σχοινί-τριχιά τον κλείδωσαν στο πορτμπαγκάζ».
Ο άνδρας έπειτα από ώρα κατάφερε να λυθεί, να βγει από το πορτμπαγκάζ και να κρυφτεί στο σκοτάδι, με δύο από τους δράστες να τον αναζητούν όταν αντελήφθησαν ότι τους ξέφυγε. Την ίδια ώρα οι τρεις συνεργοί τους έφταναν στο σπίτι των γονιών του. Στις 3.30 τα ξημερώματα ένας άνδρας που φέρεται να ήταν γνωστός της οικογένειας, με το πρόσχημα ότι τον είχε στείλει ο 41χρονος, έπεισε την ηλικιωμένη μητέρα του θύματος να ανοίξει την πόρτα. Τότε ο «φίλος» κάλυψε το πρόσωπό του με την μπλούζα που φορούσε, ενώ τρεις άλλοι φορώντας κουκούλες full face μπήκαν στο σπίτι. «Μετά της εισόδου τους στην οικεία, δύο εκ των αγνώστων δραστών χρησιμοποίησαν βία ήτοι, με κλοτσιά στο στήθος χτυπούσαν την παθούσα, με αποτέλεσμα να πέσει στο πάτωμα και συνέχισαν να τη χτυπάνε με σιδερογροθιά στο πρόσωπο και στο σώμα και την πατούσαν με τα πόδια τους στο κεφάλι, προκειμένου να αποκαλύψει το σημείου όπου φυλάσσουν τα χρήματά τους», ενώ ο άνδρας που εμφανίστηκε στην είσοδο με άλλον ένα άγνωστο δράστη ερευνώντας τους χώρους της οικίας, βρήκαν και αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 2.150 ευρώ από το κομοδίνο του υπνοδωματίου και άλλα 1.000 ευρώ από το γραφείο.
Οι άγνωστοι προσπάθησαν να εξαφανίσουν το αυτοκίνητο της αδερφής του 41χρονου, ρίχνοντάς το σε γκρεμό στο 43ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Κορίνθου-Επιδαύρου, ενώ τα θύματα μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κρανιδίου για τις πρώτες βοήθειες και έπειτα στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου όπου παρέμειναν για νοσηλεία.
Η αστυνομία συνέλαβε τον άνδρα που φέρεται να ήταν ο «φίλος» του 41χρονου τον οποίο οι δράστες χρησιμοποίησαν για να μπουν στο σπίτι των γονιών του. Εκείνος αρνήθηκε κάθε ανάμειξη, ενώ από τις καταθέσεις των θυμάτων δεν αποδείχθηκε η συμμετοχή του είτε στην απαγωγή είτε στη ληστεία. Έπειτα από σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Ο δικηγόρος του κ. Γιώργος Γεωργόπουλος δήλωσε στο protothema.gr: «Με την απόφαση της μη προφυλακίσεως του εντολέα μου, αρχίζει να ξετυλίγεται το νήμα της αληθείας για την αναίτια, ακατανόητη και άδικη εμπλοκή του στην υπόθεση. Το ζήτημα ωστόσο θα κλείσει με την αθώωση του από το αρμόδιο δικαστήριο. Κατά την απολογία του ενώπιον της κυρίας ανακρίτριας έγιναν εμφανή τα στοιχεία εκείνα που αποδεικνύουν ξεκάθαρα, με έγγραφα και μάρτυρες, την αθωότητα ενός νέου παιδιού με όνειρα για τη ζωή. Η πορεία της υπόθεσης θα δικαιώσει απόλυτα τον εντολέα μου για το ήθος,την αξιοπρέπεια, την εντιμότητα και κυρίως για τις αρχές στις οποίες βάσισε και βασίζει μέχρι και σήμερα τη ζωή του».

Η αστυνομία αναζητεί τουλάχιστον πέντε άτομα που συμμετείχαν στην απαγωγή και τη ληστεία, ενώ εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα για τα κίνητρα αυτών των κακουργηματικών πράξεων

Πάτρα: Συνελήφθη ιερέας για παράνομη οπλοκατοχήΓια παράνομη οπλοκατοχή συνελήφθη τα ξημερώματα της Τρίτης ένας ιερέας, 38 ετών, στην Πάτρα.
Ειδικότερα, ο ιερέας μαζί με τον 44χρονο αδελφό του, από ορεινό χωριό της δυτικής Αχαΐας, αφού διασκέδασε σε νυκτερινό κέντρο της Πάτρας, ξεκίνησε να επιστρέψει για το χωριό, παραβιάζοντας τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Συγκεκριμένα, πέρασε ένα φανάρι με κόκκινο, ωστόσο έγινε αντιληπτός από αστυνομικούς, οι οποίοι του έκαναν σήμα να σταματήσει.
Ο παπάς, όμως, τους αγνόησε, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη και να ακινητοποιηθεί το όχημά του.
Κατά τον έλεγχο που του έκαναν οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον ιερέα και τον αδελφό του, γιατί πέραν των άλλων εντόπισαν στο Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο ένα πιστόλι και ένα μαχαίρι.

Δεν επιλέγουν το λιμάνι της Πάτρας

Η κίνηση των μεταναστών οι οποίοι προσπαθούν να βρουν διαφυγή στη Δύση από το λιμάνι της Πάτρας έχει περιοριστεί σε σημαντικό βαθμό από την εποχή που επιβλήθηκαν τα capital controls και διατηρείται έως σήμερα.
Ο περιορισμένος αριθμός των φορτηγών που ταξιδεύουν για την Ιταλία λειτούργησε αποτρεπτικά για τους μετανάστες που ήλπιζαν να κρυφτούν σε κάποιο απ' αυτά και να φύγουν από την Ελλάδα.
Το λιμεναρχείο της πόλης χαρακτηρίζει πλέον την κατάσταση «ελεγχόμενη», με μειωμένη τη ροή των μεταναστών το τελευταίο διάστημα. Η αλήθεια είναι ότι έχει περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό η κίνησή τους στην παραλιακή ζώνη της Πάτρας, όπως επίσης και η παρουσία τους σε εγκαταλελειμμένα κτίρια πέριξ του λιμανιού.
Οι αρχές θεωρούν ότι οι μετανάστες προτιμούν ν' ακολουθήσουν τον δρόμο προς τον Βορρά, ελπίζοντας ότι θα καταφέρουν να φύγουν από τα σύνορα με την ΠΓΔΜ.
Σε ό,τι αφορά τις συλλήψεις διακινητών και μεταναστών που επιχείρησαν να ταξιδέψουν είτε με πλαστά έγγραφα είτε κρυμμένοι σε κάποιο από τα φορτηγά, για το πρώτο εξάμηνο του 2015, συνελήφθησαν 374 άτομα και άλλα 67 με την κατηγορία της διακίνησης

Στις 10 το πρωί της Τετάρτης η ανακοίνωση των βάσεων


Τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση μπαίνει αύριο Τετάρτη, με την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στις σχολές. Οι βάσεις θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας στις 10 αύριο το πρωί.
Όσον αφορά στις τάσεις, όλες οι εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι θα υπάρξει μεγάλη πτώση των βάσεων, κυρίως στις σχολές της περιφέρειας. Πιο συγκρατημένη θα είναι η πτώση στις σχολές των κεντρικών πανεπιστημίων. Αισθητή θα είναι η πτώση και στις περιζήτητες σχολές (Ιατρικές, Νομικές κλπ), αλλά και στις σχολές μεσαίας ζήτησης. Αντίθετα, σε κάποιες χαμηλόβαθμες σχολές δεν αποκλείεται να παρατηρηθεί και άνοδος.
Οι παράγοντες που επέδρασαν πτωτικά ήταν η δυσκολία των θεμάτων στις φετινές εξετάσεις, αλλά και η νέα ρύθμιση για τις μετεγγραφές που θα μειώσει δραματικά τον αριθμό τους. Η οικονομική κρίση εξάλλου απέτρεψε πολλούς υποψηφίους να δηλώσουν σχολές μακριά από τον τόπο διαμονής τους.

Παραιτήθηκαν 14 από τα 27 μέλη της Ν.Ε. Μεσσηνίας του ΣΥΡΙΖΑ
Πάνω από τα μισά μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ στη Μεσσηνία έχουν θέσει πλέον εαυτόν εκτός κόμματος δηλώνοντας παραίτηση ως αντίδραση στην κυβερνητική πολιτική.
Πέρα από τους τρεις, που ήδη έχουν δηλώσει παραίτηση το προηγούμενο διάστημα (Τίνα Ζούπα, Βούλα Μπιτσάνη και Σπύρος Δημόπουλος), ακόμα 11 -από τα συνολικά 27 μέλη- εξέδωσαν την ακόλουθη ανακοίνωση εξηγώντας τους λόγους, που τους οδήγησαν στην παραίτηση, δηλώνοντας "παρών" στην κοινωνία και στα κινήματα!", αλλά χωρίς μέχρι αυτή τη στιγμή να διευκρινίζουν εάν θα ενταχθούν στη νεοσύστατη Λαϊκή Ενότητα ή σε κάποιο άλλο πολιτικό σχηματισμό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:
"Εμείς, τα μέλη της Ν.Ε Μεσσηνίας του ΣΥΡΙΖΑ, θέλουμε δημόσια να ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας ότι παραιτούμαστε από στελέχη της Ν.Ε και μέλη του.
Οδηγηθήκαμε σε αυτή την οδυνηρή για μας απόφαση, όταν η κυβέρνηση, με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ εγκατέλειψε και διέγραψε το προεκλογικό της πρόγραμμα και την βασική δέσμευσή της για κατάργηση των μνημονίων. Όταν η κυβέρνηση, την επαύριον του δημοψηφίσματος, αγνόησε το περήφανο ΟΧΙ του λαού και της νεολαίας μας. Όταν ο Πρόεδρος του κόμματος και Πρωθυπουργός ακύρωσε με αντιδημοκρατικό τρόπο, την απόφαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής για έκτακτο συνέδριο που και ο ίδιος είχε εισηγηθεί προκηρύσσοντας εκλογές με τις ευλογίες Μέρκελ-Γιουνκέρ-Ντάισεμπλουμ πριν απευθυνθεί στην πολιτική γραμματεία του κόμματος. Με λίγα λόγια, ουσιαστικά βιώνουμε την κατάργηση του ΣΥΡΙΖΑ με αποφάσεις του προέδρου και μιας μικρής ομάδας του Μαξίμου.
Πράγματι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ωρίμασε βίαια, όπως με καμάρι προπαγανδίζουν οι νέο-μνημονιακοί κεντρικοί εκφραστές του, αλλά εξελίσσεται πλέον σε ένα μεταλλαγμένο πολιτικό μόρφωμα που δεν έχει καμιά σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ που εμείς γνωρίσαμε και αγωνιστήκαμε για να κάνει πράξη τις προεκλογικές του δεσμεύσεις που σήμερα χαρακτηρίζει συνθήματα και ιδεολογήματα.
Αφορούν τους συμπολίτες μας οι αποφάσεις της πλειοψηφίας της Ν.Ε. Μεσσηνίας;
Πιστεύουμε πως σας αφορούν, με την έννοια ότι όλους εμάς -μαζί και με άλλους συντρόφους- μας γνωρίσατε ως φορείς των ιδεών και των προτάσεων της ριζοσπαστικής Αριστεράς, στους συνδικαλιστικούς αγώνες ,στις πορείες και διαδηλώσεις, στα κινήματα για την Υγεία, την Παιδεία, τον Πολιτισμό, την Αλληλεγγύη, για την υπεράσπιση της Δημόσιας περιουσίας (ΕΡΤ, ΔΕΗ, αεροδρόμιο, ιδιωτικοποίηση 48 στρεμμάτων στη Δυτική Παραλία κ.ά.), κατάργηση ΕΝΦΙΑ και χαρατσιών. Μας βρήκατε έξω από την πόρτα σας, να σας μιλάμε για τον αντιμνημονιακό ΣΥΡΙΖΑ και το πρόγραμμά του, για την αξιοπιστία των υποψήφιων βουλευτών και βουλευτριών του.
Ήμασταν το "πρόσωπο'' του ΣΥΡΙΖΑ που το βράδυ των εκλογών της 25ης Γενάρη σας διαβεβαίωσε ότι την εμπιστοσύνη για την υπερψήφιση του ΣΥΡΙΖΑ που μας δείξατε ΔΕΝ θα την διαψεύσουμε.
Δυστυχώς αυτό που βιώνουμε είναι να γίνεται παρένθεση η ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η μνημονιακή πολιτική δεν μας εκφράζει και δεν μπορούμε να την υπερασπιστούμε!
Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι πλέον για μας το κόμμα με/και για το οποίο αγωνιστήκαμε για πολλά χρόνια, ιδιαίτερα όμως τα τελευταία έξι πέτρινα-μνημονιακά χρόνια. Η πολιτική μας αξιοπρέπεια μάς οδηγεί στην παραίτησή μας από μέλη και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
Όμως για μας η ελπίδα δεν χάθηκε, τα μνημόνια δεν είναι μονόδρομος!
Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε ενάντια στα μνημόνια και στις πολιτικές που οδηγούν στην χειροτέρευση της ζωής της νεολαίας και του λαού μας, για πραγματική Δημοκρατία, Εθνική Ανεξαρτησία και Αξιοπρέπεια, για μια άλλη πολιτική κατεύθυνση της χώρας μας, μέσα από τα κινήματα που σύντομα θα φουντώσουν.
Δηλώνουμε "παρών" στην κοινωνία και στα κινήματα!
Τα παραιτηθέντα μέλη της Ν.Ε. είναι:
1. Τσουλάκος Βασίλης
2. Κοντογιαννοπούλου Γιάννα
3. Λουκάκος Κώστας
4. Λυμπέρης Βασίλης
5. Μάϊνας Βαγγέλης
6. Μπούρας Κώστας
7. Ξεπαπαδέας Φώτης
8. Παναγάκη Ευαγγελία
9. Περδίου Νόρα
10. Σιψάς Δημήτρης
11. Σκαλτσά Κλεοπάτρα

Σημειώνουμε ότι έχουν υποβάλλει ήδη τις παραιτήσεις τους άλλα 3 μέλη από την Ν.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ Μεσσηνίας, δηλαδή 14 από τα 27"

''Estella Festival": Ανακαλύπτοντας ένα κάστρο στο Παράλιο Αστρος
Eνα νέο διήμερο event, το ''Estella Festival'' θα γίνει την Παρασκευή 28 και το Σάββατο 29 Αυγούστου στο Παράλιο Αστρος, με τίτλο ''Ανακαλύπτοντας ένα κάστρο''. Αυτό αποτελεί ένα νέο θεσμό όπου, υπό το φως του αυγουστιάτικου φεγγαριού, θα εορταστεί η ιστορία του τόπου, με επισκέψεις, ξεναγήσεις και εκλεκτές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.
Πριν 400 χρόνια ήταν ακόμα νησί, το αστερόσχημο νησί "Stella" ή "Estella", με δεσπόζουσα θέση στον Αργολικό κόλπο και με ένα μικρό μεσαιωνικό κάστρο του 1256 μ.Χ. στην κορυφή του. Λένε πως ο δημιουργός του κάστρου, ο Φράγκος ηγεμόνας Γουλιέλμος Β΄ Βιλλεαρδουίνος, το ονόμαζε "Castello della Estella", δηλαδή Κάστρο του Αστεριού, μεταφράζοντας έτσι την πολύ παλαιότερη ονομασία του οικισμού "Αστρον" κατά τον Κλαύδιο Πτολεμαίο του 2ου αι. μ.Χ. ή "Astrum" κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο. Αν και έχει γίνει πια χερσόνησος, οι ντόπιοι ακόμα το αποκαλούν Νησί, με το κάστρο του Νησιού να είναι πάντα το στολίδι του τόπου.Το πρόγραμμα έχει ως εξής: Παρασκευή 28 Αυγούστου: επισκέψεις και ξεναγήσεις 6 - 8 μ.μ. στο Κάστρο. Maria Christina & the 7 pedals - “Αρπα μαγική“ στις 8.30 μ.μ. στην Ευαγγελίστρια, Δημήτρης Βασιλάκης quartet - “Jazz standards & more“ στις 10 στο Θέατρο.
Σάββατο 29 Αυγούστου: επισκέψεις και ξεναγήσεις 6 - 8 μ.μ. στο Κάστρο, χαιρετισμοί και καλωσόρισμα στην πανσέληνο στις 7.45 στην Ευαγγελίστρια. Φανή Αντωνέλου, σοπράνο - “Πανσέληνος“ στις 8.30, στην Ευαγγελίστρια, Χρίστος Τσιαμούλης - “Το τραγούδι των Κάστρων“ στις 10 μ.μ. στο Θέατρο.
Για επικοινωνία: 27570 22807, 60100

Ντίνα Νικολάκου: Θα υλοποιηθεί το έργο οριστικής διαχείρισης απορριμμάτων στην Πελοπόννησο
Την πεποίθησή της ότι θα υλοποιηθεί το έργο ΣΔΙΤ για τη διαχείριση των απορριμμάτων, που χαρακτήρισε ως μεγάλο στοίχημα, εξέφρασε χθες, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του «Θ» η θεματική αντιπεριφερειάρχης Ντίνα Νικολάκου. Η κα Νικολάκου σημείωσε πως θα αλλάξει σελίδα τόσο στην Πελοπόννησο, όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα, όσο και αν κάποιοι προσπαθούν να το σταματήσουν τόσο με την προηγούμενη, όσο και την παρούσα κυβέρνηση.
«Μπορεί κάποιοι να προτιμούν τη μιζέρια και τη γκρίνια ή να μη θέλουν η Ελλάδα να σηκωθεί ψηλότερα. Εμείς θέλουμε η Πελοπόννησος να σηκωθεί ψηλότερα και αυτό το έργο θα καταφέρει να αλλάξει την Πελοπόννησο και σε σχέση με το περιβάλλον και σε σχέση με την αειφορία και σε σχέση με νέες θέσεις εργασίας, την ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας, ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε συνθήκες που θα δημιουργήσουν προοπτική στον τόπο», είπε χαρακτηριστικά
.

Ελεγκτικό συνέδριο και νομιμότητα
Με αφορμή την πρόσφατη απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ανέφερε πως δόθηκε αναβολή ώστε να δοθούν διευκρινίσεις από την περιφέρεια Πελοποννήσου, επαναλαμβάνοντας πως «πολλοί θέλουν να σταματήσει και να μη γίνει για πολλούς και διάφορους λόγους. Άλλοι θέλουν να συνεχίσει η κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος, άλλοι να συνεχιστεί το περιβαλλοντικό έγκλημα και άλλοι νομίζουν πως θα κάνουν μικροπολιτική και θα βλάψουν την περιφερειακή αρχή.
Θέλω να διαβεβαιώσω ότι στο έργο αυτό έχει τηρηθεί η απόλυτη νομιμότητα σε σχέση με τη νομοθεσία και τις ευρωπαϊκές ντιρεκτίβες. Είχαμε έναν πολύ πρόσφατα αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ, που εφαρμόστηκε. Έχουν τηρηθεί όλες οι κοινοτικές οδηγίες. Οι υπηρεσίες μας ετοιμάζουν όλες τις διευκρινίσεις που ζητούνται με την απόλυτη βεβαιότητα ότι το έργο θα γίνει. Δεν μπορεί καμία μικροπολιτική να σταματήσει ένα τόσο σημαντικό, αναπτυξιακό έργο για την περιφέρεια. Αν διανοηθούν να το κάνουν, είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε και θα το πράξουμε με όλα τα νόμιμα μέσα που δικαιούται η Περιφέρεια να χρησιμοποιήσει».
Σημείωσε δε πως «οι μέχρι τώρα αποφάσεις των Δικαστηρίων επί των ενστάσεων που έχουν υποβάλλει οι κάτοικοι, έχοντας κάθε νόμιμο δικαίωμα, έχουν απορριφθεί και τα ίδια τα δικαστήρια έχουν αναγνωρίσει ότι το έργο έχει πολύ υψηλά στάνταρντ».

Μη ρεαλιστικό το σχέδιο του υπουργείου
Ερωτηθείσα για την προσωρινή διαχείριση και για το τι τελικά θα καταλήγει στο εργοστάσιο, απάντησε πως το σχέδιο που προτείνει το υπουργείο, είναι μη ρεαλιστικό. Πρόσθεσε πως δεν υπάρχει άποψη για τη χωροθέτηση, δεν υπάρχει αναφορά για το υπόλειμμα, δεν αναφέρει που θα βρεθούν για παράδειγμα τα χρήματα για την προμήθεια τεσσάρων ρευμάτων (κάδων) ή των ειδικών απορριμματοφόρων και πως ό,τι περιγράφει, σταματά στο όριο της προσωρινής διαχείρισης, που γίνεται και σήμερα από τους Δήμους. Εξέφρασε την άποψη ότι θα μπορούσε να ισχύσει σε Περιφέρειες που δεν έχουν σχεδιασμό για το τελικό στάδιο, αλλά όχι για την Πελοπόννησο, που «βρίσκεται ένα βήμα πριν το τέλος. Δεν μπορεί να πάμε στην αρχή. Δεν υποχωρούμε από τις αρχικές μας θέσεις γιατί θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο έργο πηγαίνει την Πελοπόννησο σε νέες προοπτικές ανάπτυξης.
Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η τελευταία κυβέρνηση, πολύ πρόσφατα το ανακοίνωσε ως ένα από τα 14 μεγάλα έργα της χώρας, καθώς και ότι εξασφαλίζει 65 εκατ. ευρώ από την ΕΕ, που ανήκουν στην Πελοπόννησο».

Εκλογές και σκληρή δουλειά από την Περιφέρεια
Είχε προηγηθεί αναφορά της στο ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου σε αυτές τις κρίσιμες εποχές, με κάθε τρεις ή έξι μήνες εκλογές, έχει επιλέξει το δρόμο της σκληρής δουλειάς και της δημιουργίας, σημειώνοντας πως «οι εκλογές μπορούν να δημιουργούν κάποιες καθυστερήσεις, αλλά είμαστε σε εγρήγορση και ετοιμότητα και συνεχίζουμε απρόσκοπτα το έργο μας και το σχεδιασμό μας, θέλοντας να είμαστε συνεπείς απέναντι στους πολίτες».