ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
latest

Δύο ειδικούς συνεργάτες θα προσλάβει η δήμαρχος Οιχαλίας

Δύο ειδικούς συνεργάτες που θα επικουρούν τη δήμαρχο Παναγιώτα Γεωργακοπούλου σε οικονομικά - διοικητικά και τεχνικά θέματα πρόκειται να προσλάβει ο Δήμος Οιχαλίας.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την προκήρυξη: Ο ένας ειδικός συνεργάτης θα έχει συμβουλευτικό ρόλο σε οικονομικά - διοικητικά θέματα, σε θέματα οργάνωσης, λειτουργίας, επικοινωνίας, οργάνωσης της προβολής των δράσεων, ανάπτυξης δημοσίων σχέσεών του, προετοιμασίας, οργάνωσης και υποστήριξης της συμμετοχής του δήμου σε ημερίδες, φόρουμ, συνέδρια
κλπ., καθώς και σε κάθε άλλη εργασία που μπορεί να του ανατεθεί από τη δήμαρχο.
Ο άλλος ειδικός συνεργάτης θα έχει συμβουλευτικό ρόλο σε τεχνικά θέματα, ρόλο υποστήριξης σε θέματα υποβολής προτάσεων σε προγράμματα ΕΣΠΑ και συναφή προγράμματα, καθώς και σε κάθε άλλη εργασία που μπορεί να του ανατεθεί από τη δήμαρχο.
Οι ενδιαφερόμενοι, μεταξύ άλλων, θα πρέπει: Να είναι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος σχολής Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, στους τομείς Διοικητικής και Οικονομικής Επιστήμης, Διοίκησης Eπιχειρήσεων και Οργανισμών.
Να έχουν καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας και να χειρίζονται καλά τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
Η επιλογή των ειδικών συνεργατών πραγματοποιείται κατά την κρίση της δημάρχου, όπως ορίζεται στο άρθρο 163 Ν. 3584/2007.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία Δημάρχου του Δήμου Οιχαλίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πληροφορίες: κα Δέδε, τηλ: 2724360324 - Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ή στο email:meligala@otenet.gr).« PREV
NEXT »

Δεν υπάρχουν σχόλια